Remont zagospodarowania terenu oraz remont wybranych pomieszczeń w budynku Sądu Rejonowego w Głubczycach ul. Kochanowskiego 1


Sąd Okręgowy w Opolu ogłasza przetarg

 • Adres: 45-064 Opole, Pl. Daszyńskiego 1
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. +48 077 5418100 , fax. +48 077 5418121
 • Data zamieszczenia: 2012-08-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sąd Okręgowy w Opolu
  Pl. Daszyńskiego 1 1
  45-064 Opole, woj. opolskie
  tel. +48 077 5418100, fax. +48 077 5418121
  REGON: 00032366000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.opole.so.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont zagospodarowania terenu oraz remont wybranych pomieszczeń w budynku Sądu Rejonowego w Głubczycach ul. Kochanowskiego 1
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Roboty budowlane stanowiące przedmiot zamówienia będą wykonane przy budynku Sądu Rejonowego w Głubczycach na działkach nr 315/56 , 315/57 i 315/61 stanowiących własność Skarbu Państwa w Trwałym Zarządzie Sądu Rejonowego w Głubczycach. Teren objęty zakresem robót remontowych znajduje się w strefie konserwatorskiej B określonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Głubczyce. Budynek znajduje się w rejestrze zabytków nr rejestru A-2385/98 z dnia 14.10.1998. Charakterystyka robót oraz podstawowe parametry techniczne zostały wskazane w dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (Załącznik nr 7 do nr 10 do SIWZ). Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia zawarty jest w załączonej dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, a także w przedmiarach robót i obejmuje między innymi następujący zakres robót: a) Remont utwardzenia terenu placu wewnętrznego b) Remont odwodnienia terenu , c) Rozbiórka wiaty murowanej wraz z utylizacją gruzu d) Remont ogrodzenia z murów kamienno-ceglanych z wymianą bramy wjazdowej e) Wymiana rynien i rur spustowych budynku f) Wymiana instalacji odgromowej budynku. g) Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych ścian budynku. h) Wykonanie tynków renowacyjnych - wewnątrz budynku. i) Wykonanie powłoki malarskiej dyfuzyjnej na tynkach renowacyjnych. j) Cyklinowanie i lakierowanie posadzek parkietowych w pomieszczeniach oraz wymiana i uzupełnieniem płytek ceramicznych w posadzkach na ciągach komunikacyjnych. k) Malowanie ścian i sufitów w wybranych pomieszczeniach. l) Pełną obsługę geodezyjną w trakcie wyk. robót wraz z wykonaniem mapy powykonawczej i złożeniem jej do Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartografii z potwierdzeniem o przyjęciu dokumentacji do zasobów geodezyjnych. Przedmiar robót stanowi dokument pomocniczy do wyceny oferty, natomiast całkowitej i ostatecznej wyceny oferty należy dokonać na podstawie załączonej dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót. Zamawiający informuje, iż umożliwia Wykonawcom przed złożeniem oferty przeprowadzenie wizji lokalnej i zapoznania się z warunkami prowadzenia robót. Wizji lokalnej można dokonać w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do godz. 14:00, po wcześniejszym umówieniu terminu z pracownikiem upoważnionym, zgodnie z zapisem Rozdziału X pkt. 4 SIWZ. Roboty remontowe zagospodarowania terenu otoczenia budynku Sądu Rejonowego w Głubczycach będą realizowane przy czynnym obiekcie, w trakcie wykonywania działalności statutowej Zamawiającego. Roboty będą realizowane etapami wg uzgodnionego i zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo-finansowego robót w dniu podpisania umowy pozwalającego na prawidłowe funkcjonowanie struktur sądu. Zakres niektórych robót będzie wymagał ich wykonania w dniach wolnych od pracy lub poza godzinami urzędowania sądu. Użyte nazwy marek (firm), wyrobów budowlanych czy technologii, należy traktować w myśl art. 29 ust. 3 ustawy PZP, jako informację na temat oczekiwanego standardu i poziomu jakości, a nie ściśle jako wyrób konieczny do użycia. Możliwe jest zastosowanie innych równoważnych wyrobów budowlanych i technologii, których zastosowanie zagwarantuje spełnienie warunków podstawowych, o których mowa w art. 5 Prawo budowlane, warunków ustawy o wyrobach budowlanych oraz pozwoli na zachowanie standardu i poziomu jakości równoważnego lub nie gorszego od określonego w dokumentacji przetargowej. Terminy gwarancji zostały dookreślone w Projekcie Umowy stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ. Zamawiający dopuszcza zlecenie części zamówienia podwykonawcom. Wykonawca w treści Formularza Ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy PZP wskaże część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego określa Projekt Umowy stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ wraz z jej załącznikami.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Przystępując do złożenia oferty, każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 15 000,00 zł przed upływem terminu składania ofert

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.opole.so.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf