Remont ul. Kapitulnej w Tarnowie


Zarząd Dróg i Komunikacji w Tarnowie ogłasza przetarg

 • Adres: 33-100 Tarnów, Bernardyńska
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 14 6883100 , fax. 14 6883115
 • Data zamieszczenia: 2017-07-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg i Komunikacji w Tarnowie
  Bernardyńska 24
  33-100 Tarnów, woj. małopolskie
  tel. 14 6883100, fax. 14 6883115
  REGON: 122680121
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: jednostka organizacyjna administracji samorządowej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont ul. Kapitulnej w Tarnowie
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest „Remont ul. Kapitulnej w Tarnowie” w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Nowe przestrzenie zdarzeń – Odnowienie zabytkowego centrum miasta – Remont pl. Kazimierza oraz ulic Katedralnej, Krótkiej i Kapitulnej w Tarnowie”, który obejmuje wykonanie remontu istniejącej zabytkowej nawierzchni z łupanego kamienia bazaltowego ul. Kapitulnej pomiędzy Placem Katedralnym a Placem Rybnym. Zadanie polegać będzie między innymi na: 1. W zakresie branży drogowej: a) wymianie istniejącej podbudowy oraz wykonaniu nawierzchni z łupanego kamienia bazaltowego częściowo uzyskanego z rozbiórki, częściowo z nowej kostki bazaltowej surowo-łupanej nieregularnej koloru ciemnoszarego o fakturze zbliżonej do istniejącego zabytkowego kamienia bazaltowego, z zachowaniem dotychczasowego układu bloków, b) odtworzeniu istniejącego ścieku z 2 rzędów oczyszczonej i ponownie ułożonej kostki granitowej, c) montażu słupków żeliwnych odgradzających po stronie lewej, przy krawędzi chodnika d) wykonaniu remontu nawierzchni chodników oraz zjazdów indywidualnych poprzez wymianę ich nawierzchni na nawierzchnię z chodnikowych płyt z piaskowca, e) regulacji pionowej studzienek telefonicznych, f) wprowadzeniu czasowej organizacji ruchu drogowego wraz z zabezpieczeniem i oznakowaniem terenu oraz jej aktualizację w trakcie realizacji budowy w zależności od bieżących potrzeb, UWAGA: nie dopuszcza się jednoczesnego całkowitego zamknięcia ul. Kapitulnej i odcinka ul. Krakowskiej – skrzyżowanie z ul. Wałową i ul. Targową w związku z prowadzonym remontem ul. Krakowskiej. Zgodnie z posiadanym przez Zamawiającego harmonogramem robót dotyczących remontu ul. Krakowskiej w zakresie odcinka ulic Krakowskiej – skrzyżowanie z ul. Wałową i ul. Targową, planowane jest wykonanie robót na tym skrzyżowaniu w terminie od lipca do połowy sierpnia 2017 r. g) odtworzenie po zakończeniu robót oznakowania pionowego i poziomego, 2. W zakresie branży instalacyjnej: przebudowie sieci wodociągowej z użyciem rur i kształtek z żeliwa sferoidalnego wraz z przyłączami z rur polietylenowych, 3. W zakresie sieci elektroenergetycznej: zabezpieczeniu rurami ochronnymi dwudzielnymi kabli istniejących linii kablowych nN, krzyżujących się z jezdnią oraz na wjazdach, 4. Dodatkowo: a) wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej (w wersji tradycyjnej - papierowej – 2 egz. oraz w wersji elektronicznej) z klauzulą przyjęcia do ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, b) wykonaniu robót porządkowych. UWAGA: Zakres zamówienia nie obejmuje wykonania prac w zakresie branży teletechnicznej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf