Remont schodów zewnętrznych do budynku wschodniego Żłobka Miejskiego w Tychach


Żłobek Miejski w Tychach ogłasza przetarg

 • Adres: 43-100 Tychy, ul. Fitelberga 4
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 227 49 93 , fax. 32 227 49 93
 • Data zamieszczenia: 2012-08-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Żłobek Miejski w Tychach
  ul. Fitelberga 4 4
  43-100 Tychy, woj. śląskie
  tel. 32 227 49 93, fax. 32 227 49 93
  REGON: 24190464000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zlobek.tychy.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont schodów zewnętrznych do budynku wschodniego Żłobka Miejskiego w Tychach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Określa przedmiar robót zamieszczony na stronie www.bip.umtychy.pl w zakładce jednostki organizacyjne miasta Żłobek Miejski w Tychach
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.umtychy.pl

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf