Remont pokładu jezdnego mostu przez rzekę Wkra w m. Joniec w ciągu drogi powiatowej Nr 3047 Wrona Stara - Joniec - Nowe Miasto


Powiatowy Zarząd Dróg ogłasza przetarg

 • Adres: 09-100 Płońsk, ul. Płocka 101
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2012-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zarząd Dróg
  ul. Płocka 101 101
  09-100 Płońsk, woj. mazowieckie
  REGON: jce@reynpol.re
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzd-plonsk.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont pokładu jezdnego mostu przez rzekę Wkra w m. Joniec w ciągu drogi powiatowej Nr 3047 Wrona Stara - Joniec - Nowe Miasto
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Remont pokładu jezdnego mostu przez rzekę Wkra w m. Joniec w ciągu drogi powiatowej Nr 3047 Wrona Stara - Joniec - Nowe Miasto w zakresie: 1. Rozbiórka pokładu dolnego z bali drewnianych gr. 10 cm - 65,44 m3 2. Rozbiórka pokładu górnego z bali drewnianych gr. 5 cm - 28,61 m3 3. Rozbiórka podłużnic drewnianych pomostu z krawędziaka 14 x 18 cm - 14,42 m3 4. Rozbiórka pokładu chodnika z bali drewnianych gr. 5 cm, krawędziaka podłużnego oraz beleczek podchodnikowych. - 18,47 m3 5. Rozbiórka kątownika stalowego 75 x 75 x 7 mm, wzmacniającego krawędzie wewnętrzne chodników od strony jezdni - 190,70 m 6. Rozebranie nawierzchni bitumicznej w warstwie ścieralnej o gr. 5 cm, na szerokości jezdni, na obu końcach mostu - 6,0 m 7. Rozebranie nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm, z podbudową z kruszywa naturalnego o gr. 10 cm, na chodnikach od strony Jońca 9,60 m2 8. Wbudowanie drewnianych podłużnic pomostu jezdnego z krawędziaka 14 x 18 cm. - 14,42 m2 9. Wykonanie dolnego pokładu jezdnego z bali drewnianych poprzecznych o grubości 10 cm - 65,44 m3 10. Wykonanie górnego pokladu jezdnego w jodełkę z baki drewnianych o gr. 5 cm. - 28,61 m3 11. Wbudowanie drewnianych belek podłużnych chodnika z krawędziaka 14 x 18 cm i beleczek podchodnikowych z krawędziaka 10 x 13 cm. - 7,40 m3 12. Wykonanie pokładu chodnika z bali drewnianych gr. 5 cm - 11,07 m3 13. Okucie krawędzi chodnika od strony jezdni kątownikem stalowym 75 x 75 x 7 mm - 190,70 m3 14. Wbudowanie krawężnika ulicznego betonowego 15 x 30 cm na długości skrzydełek przyczółka od strony Jońca na ławie betonowej z oporem - 6,40 m 15. Ułożenie chodnika z kostki betonowej gr. 6 cm na podbudowie z pospółki na długości skrzydełek przyczółka od strony Jońca. - 8,32 m2 16. Odtworzenie nawierzchni bitumicznej w warstwie ścieralnej, warstwa o gr. 5 cm - 7,20 m2 Droga 3047W znajduje się na terenie Gminy Joniec, powiat płoński, województwo mazowieckie 1) Szczegółowy zakres rzeczowy robót określają: a) Przedmiar robót b) Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 2) Przedmiot zamówienia obejmuje również wszystkie prace i obowiązki wykonawcy wymienione we wzorze umowy i warunkach ogólnych dla umów na wykonanie robót budowlanych. 3) Roboty będą wykonywane zgodnie z szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, przedmiarem robót i zgodnie ze sztuką inżynierską. Przetarg obejmuje: specjalność według CPV: 45.22.11.11-3.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452211113
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1) Zasady wnoszenia wadium Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 7 000 zł. Słownie: siedem tysięcy złotych Wadium musi obejmować okres związania ofertą, tj. 30 dni od terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy zamawiającego: Grupa Bankowa Bank Spółdzielczy w Ciechanowie nr rachunku: 21 8213 0008 2006 0801 5161 0006 z adnotacją: Wadium - nr sprawy: PZD.T-04.272.09.12 Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeń udzielanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości należy złożyć w formie oryginału. Wadium musi być wniesione najpóźniej do upływu terminu, który został podany w punkcie D SIWZ. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym zamawiającego. UWAGA: Do oferty należy dołączyć kopię dokumentu wadialnego potwierdzoną za zgodność z oryginałem. 2) Zasady zwrotu wadium Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający zwróci, zgodnie z art. 46 ust. 4 ustawy, wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. a) Zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 4a. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. b) Zgodnie z art. 46 ust. 2 ustawy, wadium zostanie niezwłocznie zwrócone na wniosek wykonawcy, który wycofa ofertę przed upływem terminu do składania oferty, c) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 3) Utrata wadium Zgodnie z art. 46 ust 4a ustawy zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust 1 lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżacych po jego stronie Zgodnie z art. 46 ust. 5 ustawy, wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, traci wadium wraz z odsetkami na rzecz zamawiającego, w przypadku gdy: - odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, - nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach określonych w SIWZ, - zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pzd-plonsk.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf