Remont podłogi w Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Słupia z materiału Wykonawcy


Gmina Stęszew ogłasza przetarg

 • Adres: 62060 Stęszew, ul. Poznańska
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 8197141
 • Data zamieszczenia: 2017-12-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Stęszew
  ul. Poznańska 11
  62060 Stęszew, woj. wielkopolskie
  tel. 8197141
  REGON: 63125852000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: steszew.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont podłogi w Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Słupia z materiału Wykonawcy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres prac: 1 3 4 5 1 Demontaż boazerii drewnianej, płytowej lub z listew o powierzchni ponad 5,0 m2 m2 50,000 2 Uzupełnienie tynków wewnętrznych o pow.do 5 m2 z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach ceramicznych,betonowych,z płyt wiórowo-cementowych,zagrunt.siatkach m2 6,000 3 Przygotowanie starego podłoża ,poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie m2 50,000 4 Przygotowanie starego podłoża,poprzez jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI- GRUNT m2 50,000 5 Przyklejenie warstwy siatki na ścianach m2 50,000 6 Gładzie gipsowe dwuwarstwowe grubości 3 mm na ścianach tynkowanych w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 (Orgbud W-wa) m2 50,000 7 Gruntowanie,farbą emulsyjną powierzchni wewnętrznych z suchych tynków - ściany m2 50,000 8 Tynki mozaikowe na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych wykonywane ręcznie m2 50,000 9 Rozebranie posadzek z desek na legarach (podłogi białe) m2 115,000 10 Podkłady na podłożu gruntowym z ubitych materiałów,z piasku gr. 20 cm m3 23,000 11 Podkłady betonowe na podłożu gruntowym,z betonu zwykłego z kruszywa naturalnego gr. 10 cm m3 11,500 12 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne,z foli polietylenowej szerokiej.Izolacja pozioma podposadzkowa m2 115,000 13 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, poziome na wierzchu konstrukcji - gr. 10 cm m2 115,000 14 Warstwy wyrównawcze pod posadzki,z zaprawy cementowej grubości 20 mm,zatartej na gładko. m2 115,000 15 Warstwy wyrównawcze pod posadzki,z zaprawy cementowej,dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm. m2 115,000 16 Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa) m2 115,000 17 Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES 40x40cm na zaprawach klejowych ATLAS o grub.warstwy 5mm w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2 (Orgbud W-wa) m2 115,000 18 Cokoliki z płytek terakotowych szkliwionych wys.10cm,układane przy zastosowaniu masy klejącej z wypełnieniem spoin masą fugową.Płytki o wym.20x20cm (z.8/9/94) m 45,000 19 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu. Transport gruzu samochodem dostawczym na odległość 1 km m3 11,500 20 Koszty utylizacji odpadów m3 11,500 21 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym za- i wyładunkiem.Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odl.transp.ponad 1km samochodem dostaw. m3 11,500 22 Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych, cementowych, betonowych, wykładzin i płytek 10 m2 11,500 23 Mycie po robotach malarskich drzwi pozostałych typów 10 m2 0,504 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Technologia wykonania prac: 1. Prace związane z wykonaniem inwestycji należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami prawa budowlanego, przepisami prawa dotyczącymi wymagań technicznych, ochrony środowiska naturalnego, zgodnie z zasadami BHP oraz wiedzą techniczną. 2. Wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać odpowiednie atesty, aprobaty i certyfikaty oraz być zgodne z Polskimi Normami. Ponadto każdy zastosowany materiał należy uzgodnić z Zamawiającym oraz inspektorem nadzoru inwestorskiego, brak w/w uzgodnienia skutkować będzie wymianą na odpowiedni, koszt wymiany w pełni poniesie Wykonawca. Jeżeli Wykonawca nie zastosuje się do polecenia, Zamawiający zleci wykonanie powyższych czynności osobie trzeciej i potrąci poniesione przez siebie koszty z wynagrodzenia Wykonawcy, a gdy kwota ta okaże się niewystarczająca, będzie dochodził jej zwrotu na zasadach ogólnych. 3. Wykonawca, na własną odpowiedzialność i na swój koszt, winien podjąć wszelkie środki zapobiegawcze wymagane przez rzetelną praktykę budowlaną oraz aktualne okoliczności, aby zabezpieczyć prawa właścicieli posesji sąsiadujących z placem budowy i unikać powodowania tam jakichkolwiek zakłóceń czy szkód. 4. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstałe w wyniku realizacji przedmiotu umowy w stosunku do osób trzecich. 5. Parametry techniczne, rozwiązanie konstrukcyjne, materiałowe i budowa pompowni powinny być zgodne z dokumentacją projektową uzgodnioną i zatwierdzoną przez Zamawiającego. Pompownię należy dostarczyć jako kompletne, w pełni zautomatyzowane, kompaktowe urządzenie, wykonane w warunkach stabilnej produkcji na hali producenta. Na obiekcie dopuszcza się wyłącznie montaż pokrywy pompowni, szafy sterowniczej, kominka wentylacyjnego, zapuszczenie pomp. Pompownię należy podłączyć do istniejącego systemu monitowania pracy wszystkich pompowni dla gminy Stęszew. Wykonawca wykona wszelkie niezbędne prace dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. Prace należy wykonać zgodnie z załączonym przedmiarem i dokumentacją przetargową oraz w uzgodnieniu z Zamawiającym. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Klauzula społeczna: Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy PZP wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawię umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014r. poz. 1502 z późn. zm.) Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: pracowników fizycznych bezpośrednio wykonujących roboty budowlane Wykonawca: 1) Zobowiązuje się, że pracownicy świadczący usługi będą w okresie realizacji umowy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz. U. 2014r. poz. 1502 ze zm.) 2) Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 5 dni robocze, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu kopie umów o pracę zawartych przez Wykonawcę z Pracownikami świadczącymi usługi/roboty budowlane. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od pracowników zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. 3) Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umów zawartych przez Wykonawcę z Pracownikami świadczącymi usługi/roboty budowlane w terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z pkt. 2 będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia Pracowników świadczących usługi/roboty budowlane na podstawie umowy o pracę. 4) Za niedopełnienie wymogu zatrudnienia Pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę w rozumienie przepisów Kodeksu Pracy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości określonej w załączonym do SIWZ projekcie umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45450000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonania oceny spełniania warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdziale 11 ust. 1 pkt. 2 SIWZ;

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf