Remont parkingu na terenie Kapitanatu Portu Szczecin.


Urząd Morski w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Adres: 70-207 Szczecin, pl. Stefana Batorego 4
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 091 4403423, 4403523 , fax. 091 4403441
 • Data zamieszczenia: 2012-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Morski w Szczecinie
  pl. Stefana Batorego 4 4
  70-207 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 091 4403423, 4403523, fax. 091 4403441
  REGON: 00014501700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ums.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont parkingu na terenie Kapitanatu Portu Szczecin.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres prac dotyczy remontu parkingu, drogi dojazdowej i ciągów pieszych o powierzchni około 2343 m2 i obejmuje: - rozbiórkę nawierzchni parkingów i elementów galanterii drogowej, - rozbiórkę istniejących chodników i elementów galanterii drogowej, - demontaż elementów kanalizacji deszczowej (wpusty uliczne, studnie rewizyjne, przykanaliki), - roboty ziemne i korytowanie pod warstwy konstrukcyjne, - wykonanie podbudów, - wykonanie elementów odwodnienia ( wpusty uliczne, studnie rewizyjne, kanalizacja deszczowa, przykanaliki), - ułożenie elementów galanterii drogowej ( krawężniki, obrzeża), - wykonanie nawierzchni chodników z kostki betonowej gr. 6 cm, - wykonanie nawierzchni parkingu i drogi dojazdowej z kostki betonowej gr. 8 cm typ. Behaton, - korektę ustawienia latarni parkowych, - roboty wykończeniowe i porządkowe. W ramach robót konstrukcyjnych należy wykonać podbudowy wzmacniające podłoże z warstwy stabilizacyjnej oraz podbudowę zasadniczą z recyklingu betonowego. Jako warstwy ścieralne należy zastosować kostkę betonową na podsypce piaskowej. Po zakończeniu robót budowlanych należy wykonać rekultywacje terenów zielonych za krawężnikami i obrzeżami na szerokości prowadzonych prac, doprowadzić teren przyległy do stanu wyjściowego i przekazać go inwestorowi.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452233009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 90 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wymagania dotyczące wadium. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie: 15 000,00 zł (słownie: złotych: piętnaście tysięcy zł). 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: - w pieniądzu, wpłaconym przelewem na rachunek bankowy Urzędu Morskiego w Szczecinie w Narodowym Banku Polskim o/o Szczecin Nr rachunku 06 1010 1599 0028 9913 9120 0000; - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; - gwarancjach bankowych; - gwarancjach ubezpieczeniowych; - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). 3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. 4. Kserokopię wniesienia wadium w formie pieniężnej należy dołączyć do oferty. 5. W przypadku złożenia wadium w formie określonej w pkt 15 do oferty należy załączyć kserokopię pokwitowania świadczącego o zdeponowaniu oryginałów dokumentów w kasie Urzędu. 6. Zamawiający dokona niezwłocznie zwrotu wadium : - wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust 4a ustawy Pzp, - Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano, - na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 7 . Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 8. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: - odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ums.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf