Remont odcinka drogi powiatowej 5613S ul. ks. Pojdy w Leszczynach, od skrzyżowania z ul. Armii Krajowej do zameczka.


Zarząd Dróg Powiatowych ogłasza przetarg

 • Adres: 44200 Rybnik, ul. Jankowicka
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 4227478, 4227874 , fax. 324 227 479
 • Data zamieszczenia: 2017-07-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych
  ul. Jankowicka 49
  44200 Rybnik, woj. śląskie
  tel. 32 4227478, 4227874, fax. 324 227 479
  REGON: 27628565500000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: jednostka organizacyjna administracji samorządowej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont odcinka drogi powiatowej 5613S ul. ks. Pojdy w Leszczynach, od skrzyżowania z ul. Armii Krajowej do zameczka.
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Remont odcinka drogi powiatowej 5613S ul. ks. Pojdy w Leszczynach, od skrzyżowania z ul. Armii Krajowej do zameczka , długości 0,402 km tj. od krawędzi jezdni ulicy Armii Krajowej (km roboczy 0+000) do początku chodnika po stronie prawej (km roboczy 0+402). Zakres robót obejmuje wykonanie m.in.: a) na jezdni na odcinku od km 0+000÷0+402: - frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej na całej szerokości i długości na średnią głębokość 10 cm; rozbiórkę ścieku przykrawężnikowego z kostki kamiennej; - wyrównanie podbudowy na całej szerokości i długości odcinka jezdni grubości średnio 3 cm z mieszanki mineralno – asfaltowej AC16W; - zabezpieczenie nawierzchni geosiatką przed spękaniami odbitymi; - ułożenie dwóch warstw nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej przy zastosowaniu asfaltu modyfikowanego polimerami w warstwie dolnej grubości 5 cm z AC16W i górnej grubości 4 cm z AC11S; b)na prawostronnym ciągu dla pieszych: - wykonanie koryta pod krawężnik, deptak i obrzeże o szerokości od 1,88÷2,23 m i głębokości od 0,31÷0,45 m; - wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej grubości 20 cm z kruszywa 0/31,5 mm; - obramowanie chodnika od strony jezdni krawężnikiem ulicznym kamiennym 15x30 cm posadowionym na ławie betonowej z betonu C12/15 o wydatku Vbet = 0,086÷0,160 m3/mb, przy krawężniku najazdowym 15x22 cm i skośnym 15x22÷30 cm na ławie o wydatku Vbet = 0,074÷0,148 średnio 0,080 m3/mb a od zewnętrznej strony obrzeżem betonowym 8x30 cm posadowionym na ławie betonowej C12/15 o wydatku 0,066 m3/mb a na wjazdach krawężnikiem betonowym wtopionym 12x25 cm lub 15x30 na "płask" na ławie o wydatku 0,060 m3/mb; - wykonanie nawierzchni chodnika o szerokości deptaka 1,50 m, z kostki brukowej betonowej szarej z dodatkiem kolorowej o wysokości 8 cm a na przejazdach przez chodnik z kostki brukowej kolorowej, grubości 8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej 1:8 c) na zjazdach przez chodnik - dostosowanie wysokościowe wjazdów indywidualnych i publicznych do zmienionej niwelety krawędzi jezdni lub chodnika, poprzez przebrukowanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej i kamiennej, przełożenie płyt żelbetowych, w przypadku nawierzchni bitumicznej wyrównaniu i ułożeniu nowej warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej, a dla wjazdów gruntowych i utwardzonych różnego rodzaju kruszywami - wykonanie koryta i utwardzenie destruktem pochodzącym z frezowania nawierzchni. Dla zabezpieczenia wjazdów wykonanych z prefabrykatów projektuje się umocnić krawędź na granicy pasa drogowego krawężnikiem betonowym wtopionym, zaś krawędzie boczne wjazdów umocnić obrzeżem betonowym posadowionym na ławie betonowej. d) odwodnienie : - remont i uzupełnienie istniejącego systemu odprowadzania wód opadowych kanalizacją deszczową poprzez rozbiórkę 2 szt studzienek ściekowych, regulację wysokościową dalszych 4 szt, montażu kolejnych 8 szt, wraz z przykanalikami o łącznej długości 63 m; e) dla organizacji ruchu : - odnowę i uzupełnienie oznakowania poziomego o łącznej powierzchni 141 m2, przestawienie 15 szt znaków pionowych i ustawienie 10 szt nowych. 2. Powyższe zapisy i ilości wyszczególniają ważniejsze pozycje występujące w projekcie, opisane w wersji skróconej, celem orientacji co do zakresu robót. Opis ten nie powiela przedmiaru robót ani nie uwzględnia pełnego zakresu prac przewidzianego projektem. Szczegóły dotyczące opisu przedmiotu zamówienia , zakresu robót, konstrukcji oraz technologii wykonania i odbioru robót zawierają: projekt budowlano- wykonawczy (stanowiący załącznik nr 10 do SIWZ) wraz ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót a także przedmiar robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf