Remont lokali mieszkalnych (pustostanów) stanowiących własność Gminy Wrocław położonych w budynkach mieszkalnych we Wrocławiu; znak postępowania: WM/SZP/PN/37/2014/G


Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 50-343 Wrocław, ul. Mikołaja Reja 53-55
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 3235700 , fax. 71 3235750
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o.
  ul. Mikołaja Reja 53-55 53-55
  50-343 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 71 3235700, fax. 71 3235750
  REGON: 02061050400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wm.wroc.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont lokali mieszkalnych (pustostanów) stanowiących własność Gminy Wrocław położonych w budynkach mieszkalnych we Wrocławiu; znak postępowania: WM/SZP/PN/37/2014/G
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Rodzaj zamówienia: robota budowlana. 2. Przedmiotem zamówienia jest remont lokali mieszkalnych (pustostanów) stanowiących własność Gminy Wrocław położonych w budynkach mieszkalnych we Wrocławiu przy ul. Chińskiej 3a m 7, ul. Chińskiej 2b m 8, ul. Otmuchowskiej 9 m 3. 3. Zakres prac obejmuje wykonanie robót ogólnobudowlanych, instalacji sanitarnych oraz elektrycznych. 4. Kod CPV (Wspólny Słownik Zamówień): 45.45.30.00-7, 45.33.00.00-9, 45.31.00.00-3. 5. Roboty prowadzone będą na czynnym obiekcie mieszkalnym. 6. Szczegółowy zakres zamówienia określają: 1) Przedmiary Robót - załącznik nr 5 do SIWZ; 2) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - załącznik nr 6 do SIWZ; 3) Projekt umowy - załącznik nr 4 do SIWZ. 7. Roboty należy wykonać zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.) i Polskimi Normami, a użyte materiały powinny spełniać wymogi określone w art. 10 Prawa budowlanego. 8. Wszystkie nazwy własne urządzeń i materiałów użyte w SIWZ i jej załącznikach są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard, mogą być zastąpione przez inne równoważne, jednak obowiązek udowodnienia równoważności, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp, należy do Wykonawcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454530007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wm.wroc.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf