Remont jazu na pot. Stryszawka w km 2+540 w m. Sucha Beskidzka, gm. Sucha Beskidzka, pow. suski, woj. małopolskie - etap I


Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie ogłasza przetarg

  • Adres: 31-109 Kraków, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 22
  • Województwo: małopolskie
  • Telefon/fax: tel. (012) 6284106 , fax. (012) 4232153
  • Data zamieszczenia: 2014-09-12
  • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

  • I.1. Nazwa i adres: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie
    ul. Marsz. J. Piłsudskiego 22 22
    31-109 Kraków, woj. małopolskie
    tel. (012) 6284106, fax. (012) 4232153
    REGON: 35711356100000
  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.krakow.rzgw.gov.pl
  • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

  • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
  • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
    Remont jazu na pot. Stryszawka w km 2+540 w m. Sucha Beskidzka, gm. Sucha Beskidzka, pow. suski, woj. małopolskie - etap I
  • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
  • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
    Przedmiotem zamówienia jest remont jazu na pot. Stryszawka w km 2+540 w m. Sucha Beskidzka. Szacunkowa wartość zamówienia netto: 132 478,05 PLN
  • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451100001
  • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
  • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
  • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

  • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
  • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
  • IV.3. Informacje administracyjne
  • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.krakow.rzgw.gov.pl
  • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf