Remont istniejącego budynku biurowego przy Al. Łokietka w Brześciu Kujawskim


Urząd Miejski ogłasza przetarg

 • Adres: 87-880 Brześć Kujawski, Pl. Wł. Łokietka 1
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 054 2316313 , fax. 054 2316313
 • Data zamieszczenia: 2012-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miejski
  Pl. Wł. Łokietka 1 1
  87-880 Brześć Kujawski, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 054 2316313, fax. 054 2316313
  REGON: 00052749200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.brzesckujawski.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont istniejącego budynku biurowego przy Al. Łokietka w Brześciu Kujawskim
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres prac do wykonania w ramach remontu budynku biurowego: 1. Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej 2. Instalacja wody zimnej i c.w.u 3. Roboty instalacji sanitarnych - kanalizacja 4. Roboty uzupełniające 5. Instalacja c.o. 6. Instalacje elektryczne 7. Roboty budowlane, które obejmują: - schody wewnętrzne - rozbiurki stropu - schody + płyta stropu - rozbiórki pod belkę oporową schodów - belka oporowa schodów - wykończenie - konstrukcja dachu - rozkucia i rozbiórki posadzki - belki stalowe - wstawianie nowych elementów dachu - remont nadproży - rozbiórki, wykucia, ścianki i zamórowania - remont stolarki okiennej i drzwiowej - remont pokrycia dachowego - scianki działowe poddasza - wykończenie poddasza - wykończenie w poziomie parteru - elewacja - podjazd dla osób niepełnosprawnych i okładziny schodów zewnętrznych - wywiezienie gruzu
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 9 000.00 zł (słownie: dziewięć tysięcy 00/100)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.brzesckujawski.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf