Remont elewacji frontowej budynku wraz z wykonaniem oświetlenia fasady budynku mieszkalnego przy ul. Powstańców 18 w Siemianowicach Śląskich


Gmina Siemianowice Śląskie-Urząd Miasta Siemianowice Śląskie ogłasza przetarg

 • Adres: 41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Jana Pawła II
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 327 605 200 , fax. 327 605 280
 • Data zamieszczenia: 2017-07-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Siemianowice Śląskie-Urząd Miasta Siemianowice Śląskie
  ul. Jana Pawła II 10
  41-100 Siemianowice Śląskie, woj. śląskie
  tel. 327 605 200, fax. 327 605 280
  REGON: 000515879
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont elewacji frontowej budynku wraz z wykonaniem oświetlenia fasady budynku mieszkalnego przy ul. Powstańców 18 w Siemianowicach Śląskich
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3. Przedmiotem niniejszego zamówienia publicznego są roboty budowlane związane z realizacją zadania pn.: Remont elewacji frontowej budynku wraz z wykonaniem oświetlenia fasady budynku mieszkalnego przy ul. Powstańców 18 w Siemianowicach Śląskich Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: - Przedmiary robót (Dodatek nr 4 do SIWZ) - Dokumentacja projektowa (Dodatek nr 5 do SIWZ) - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (Dodatek nr 6 do SIWZ) 4. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy - ( Dodatek nr 7 do SIWZ). 5. Na przedmiot zamówienia wybrany Wykonawca , udzieli Prowadzącemu postępowanie gwarancji na okres 36 miesięcy, licząc od dnia następnego po dniu protokolarnego odbioru bez zastrzeżeń całości przedmiotu zamówienia. 6. W okresie gwarancyjnym wybrany Wykonawca będzie zobowiązany do niezwłocznego przystąpienia do usuwania stwierdzonych wad, w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od momentu ich stwierdzenia i doręczenia Wykonawcy wezwania do ich usunięcia. 6.1. Prowadzący postępowanie działając zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy  wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy, najmniej 2 osoby wykonujące pod kierownictwem Kierownika budowy lub Kierownika robót czynności związane z wykonywaniem robót budowlanych w zakresie robót ogólnobudowlanych (co najmniej 1 osoba) robót elektrycznych (co najmniej 1 osoba) W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem realizacji zamówienia, Wykonawca będzie zobowiązany do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby. 6.2. W trakcie realizacji zamówienia prowadzący postępowanie uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 6.1. czynności. Prowadzący postępowanie uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 6.3.W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie prowadzącego postępowanie w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży prowadzącemu postępowanie wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 6.1. czynności w trakcie realizacji zamówienia: a). oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie prowadzącego postępowanie. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; b). poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; c). zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; d). poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 6.4. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 6.1. czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości iloczynu 1/30 kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę (obowiązującego w czasie realizacji zamówienia, określonego rozporządzeniem Rady Ministrów) w przeliczeniu na wymiar czasu pracy niezatrudnionej osoby wraz z należnymi składkami na ubezpieczenie społeczne oraz liczby dni w okresie realizacji zamówienia, w które nie była zatrudniona. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez prowadzącego postępowanie dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 4.1. czynności. 6.5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, Prowadzący postępowanie może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 7. Prowadzący postępowanie dopuszcza zastosowanie materiałów, urządzeń lub rozwiązań równoważnych, tj. o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż określono w SIWZ wyłącznie w odniesieniu do materiałów lub urządzeń, których pochodzenie zostało określone przez Prowadzącego postępowanie przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę. W sytuacji gdy Prowadzący postępowanie opisał przedmiot zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, to należy rozumieć, iż dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Prowadzącego postępowanie w stosunku do określonego rozwiązania. Tak więc posługiwanie się nazwami producentów czy produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Prowadzący postępowanie przy opisie przedmiotu zamówienia wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. Pod pojęciem „parametry" rozumie się funkcjonalność, przeznaczenie, materiały, kształt, wielkość, bezpieczeństwo i wytrzymałość. Wszelkie „produkty" pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe jakimi muszą odpowiadać „produkty", aby spełniać wymagania stawiane przez Prowadzącego postępowanie i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Przez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych Prowadzący postępowanie rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Materiały, urządzenia proponowane w ofercie równoważnej nie muszą cechować się dokładnie takimi samymi parametrami jak te, które podane zostały w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Uznaje się bowiem, że oferta równoważna to taka, która przedstawia przedmiot zamówienia o właściwościach funkcjonalnych i jakościowych takich samych lub zbliżonych do tych, które zostały zakreślone w SIWZ, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Na wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, iż oferowane dostawy (urządzenia i materiały budowlane), usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania Prowadzącego postępowanie. W takiej sytuacji Prowadzący postępowanie wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia w postaci np. atestów, certyfikatów czy aprobat technicznych. W przypadku gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów o zastosowaniu innych materiałów i urządzeń, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty ujęto materiały i urządzenia zaproponowane w dokumentacji opisanej w pkt. 2 powyżej. 8. Prowadzący postępowanie nie przewiduje odbycia przez Wykonawców wizji lokalnej. 9. Prowadzący postępowanie nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust 4 ustawy Pzp. 10. Prowadzący postępowanie nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. 11. Prowadzący postępowanie nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art.67 ust.1 pkt 6 ustawy Pzp.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45452000-0

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf