Remont elementów pasa drogowego, uszkodzonych w wyniku działania żywiołu na dk 28 w m. Osielec i dk 52 w m. Głogoczów


Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie ogłasza przetarg

 • Adres: 31-542 Kraków, ul. Mogilska 25
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 012 4172172, 4172179, 4172183 , fax. 012 4110118
 • Data zamieszczenia: 2012-08-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie
  ul. Mogilska 25 25
  31-542 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 012 4172172, 4172179, 4172183, fax. 012 4110118
  REGON: 01751157500075
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.krakow.gddkia.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa centralna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont elementów pasa drogowego, uszkodzonych w wyniku działania żywiołu na dk 28 w m. Osielec i dk 52 w m. Głogoczów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest Remont elementów pasa drogowego, uszkodzonych w wyniku działania żywiołu na dk28 w m. Osielec i dk 52 w m. Głogoczów, w podziale na następujące części : Część I - obejmująca remont elementów pasa drogowego, uszkodzonych w wyniku działania żywiołu na drodze krajowej nr 28 w miejscowości Osielec Zamówienie obejmuje w szczególności wykonanie robót polegających na: 1. Wycince krzewów rosnących w rejonie remontowanego uszkodzenia pasa drogowego, 2. Wykonaniu drenaży wgłębnych ( wierconych ) wraz z wylotem, 3. Budowie systemu drenaży francuskich w obrębie rowu drogowego, 4. Przebudowie i podwójnym powierzchniowym utrwaleniu pobocza, 5. Umocnieniu skarp, rowów elementami prefabrykowanymi, ułożenie mat antyerozyjnych z humusowaniem i hydroobsiewem. 6. Oczyszczeniu ścieków i przepustów, 7. Frezowaniu nawierzchni bitumicznych, wykonaniu warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego i nawierzchni z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA) ze wzmocnieniem warstw geosiatką. 8. Zabezpieczeniu skarp gwoździami gruntowymi CFG, 9. Wymianie uszkodzonych barier ochronnych, 10. Wykonaniu oznakowania poziomego cienkowarstwowego. Część II - obejmująca remont elementów pasa drogowego, uszkodzonych w wyniku działania żywiołu na drodze krajowej nr 52 w miejscowości Głogoczów Zamówienie obejmuje w szczególności wykonanie robót polegających na: 1. Wycince krzewów rosnących w rejonie remontowanego uszkodzenia pasa drogowego, i hydroobsiewem mieszanką traw, 2. Wykonaniu drenaży, ułożenie ścieków, mat antyerozyjnych z humusowaniem 3. Frezowaniu nawierzchni, wykonanie warstwy wyrównawczej i warstwy ścieralnej z mieszanki mastyksowe-grysowej (SMA) wraz z naprawą i przebudową poboczy, podwójnym powierzchniowym utrwaleniu pobocza, 4. Wykonaniu iniekcyjnego wzmocnienia gruntu metodą JET GROUTING 5. Wykonaniu drenów wgłębnych (wierconych) wraz z wylotem, 6. Budowie systemu drenaży typu francuskiego w obrębie rowu drogowego, 7. Udrożnieniu, naprawie i oczyszczeniu rowu drogowego, 8. Umocnieniu skarp, rowów elementami prefabrykowanymi, 9. Wymianie uszkodzonych barier ochronnych, 10. Wykonaniu oznakowania poziomego cienkowarstwowego
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 3 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.krakow.gddkia.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf