Remont drogi powiatowej nr 2014C Nawra - Głuchowo w km 0+000 ÷ 1+400 na dł. 1,4 km


Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu ogłasza przetarg

 • Adres: 87-100 Toruń, ul. Polna 113
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. (056) 66 44 775
 • Data zamieszczenia: 2012-08-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu
  ul. Polna 113 113
  87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. (056) 66 44 775
  REGON: 87152543200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.powiattorunski.pl/2358,przetargi.html
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont drogi powiatowej nr 2014C Nawra - Głuchowo w km 0+000 ÷ 1+400 na dł. 1,4 km
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie obejmuje wykonanie remontu nawierzchni drogi powiatowej nr 2014C Nawra - Głuchowo na długości 1,4 km poprzez wykonanie następującego zakresu prac: a) roboty przygotowawcze i pomiarowe, b) dostarczenie materiałów na teren robót, c) oczyszczenie miejsca przewidzianego do prowadzenia prac, wraz z karczowaniem krzaków i podcinaniem gałęzi; d) prace w zakresie koryta i podbudowy; e) roboty nawierzchniowe; f) wykonanie zjazdów; g) prace w zakresie poboczy i rowów;
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331426
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.powiattorunski.pl/2358,przetargi.html
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf