Remont drogi powiatowej nr 0178T (Michałów) gr. powiatu-Niegosławice-Konary-Strzeszkowice-Piskorzowice-Przyłęk-Mierzawa-Słaboszowice-Krzcięcice-Mierzyn-Borszowice-Sędziszów-Piła-Gniewięcin-Klimontów gr. woj. świętokrzyskiego (Kozłów) odc. Mierzyn-Sędziszów od km 18+710 do km 22+210, dł. 3 500 mb szerokości 6,0 mb


Zarząd Dróg Powiatowych ogłasza przetarg

 • Adres: 28-300 Jędrzejów, ul. Stefana Okrzei 83
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 041 3861426 , fax. 041 3861171
 • Data zamieszczenia: 2012-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych
  ul. Stefana Okrzei 83 83
  28-300 Jędrzejów, woj. świętokrzyskie
  tel. 041 3861426, fax. 041 3861171
  REGON: 29994337900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.jedrzejow.finn.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont drogi powiatowej nr 0178T (Michałów) gr. powiatu-Niegosławice-Konary-Strzeszkowice-Piskorzowice-Przyłęk-Mierzawa-Słaboszowice-Krzcięcice-Mierzyn-Borszowice-Sędziszów-Piła-Gniewięcin-Klimontów gr. woj. świętokrzyskiego (Kozłów) odc. Mierzyn-Sędziszów od km 18+710 do km 22+210, dł. 3 500 mb szerokości 6,0 mb
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  4.2. Zakres robót obejmuje: POSZERZENIE JEZDNI DO 6 MB 1. Plantowanie poboczy obustronnie wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 10 cm z transportem urobku na 3 km szerokości 1,0 m 2. Rozebranie ścieków z elementów betonowych gr. 20 cm na podsypce cementowo-piaskowej 3. Koryta gł. 48 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni 4. Stabilizacja piasku cementem 5. Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych 6. Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 1. Wykonanie utwardzenia poboczy materiałem kamiennym przy średniej grubości utwardzenia 8 cm i szerokości 0,5 mb 2. Ścieki z elementów betonowych gr. 20 cm na podbudowie betonowej 3. Mechaniczne karczowanie zagajników średnich od 31% do 60% powierzchni 4. Karczowanie pni o śr. 76-100 cm koparką podsiębierną w gruntach kat. I-II o normalnej wilgotności NAWIERZCHNIA 1. Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej-bitumicznej 2. Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechanicznie 3. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm szerokości 6 mb ( warstwa ścieralna)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331402
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości: 30 000,00 PLN słownie: trzydzieści tysięcy i 00/100 złotych

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.jedrzejow.finn.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf