Remont drogi gminnej Nr 105710L w miejscowości Piaski Górne, gmina Piaski.


Urząd Miejski w Piaskach ogłasza przetarg

 • Adres: 21-050 Piaski, ul. Lubelska 77
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 81 5821020 , fax. 081 5821020
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miejski w Piaskach
  ul. Lubelska 77 77
  21-050 Piaski, woj. lubelskie
  tel. 81 5821020, fax. 081 5821020
  REGON: 00054910500000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont drogi gminnej Nr 105710L w miejscowości Piaski Górne, gmina Piaski.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres robót przewidzianych do realizacji na drodze gminnej nr 105710L w m. Piaski Górne: - wzmocnienie istniejącej nawierzchni z przygotowaniem do wykorzystania jako podbudowy przy użyciu tłucznia kamiennego średnio twardego- grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm /40% powierzchni/ - 2 700,0 m? - wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych grysowych o grubości 5 cm - 6 750,0 m? - uzupełnienie poboczy ziemią na szerokości 0,5 m i grubości 0,1 m /po obu brzegach jezdni/ - 135,0 m3 - ustawienie znaków drogowych - 2 szt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331426
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://piaskium.bip.e-zeto.com
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf