Remont Domu Studenckiego AMICUS przy ul. Chopina 55 w Szczecinie


Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Adres: 70-310 Szczecin, Al. Piastów 17
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 0-91 449 4250, 449 4042 , fax. 0-91 449 4690
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
  Al. Piastów 17 17
  70-310 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 0-91 449 4250, 449 4042, fax. 0-91 449 4690
  REGON: 32058816100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zut.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont Domu Studenckiego AMICUS przy ul. Chopina 55 w Szczecinie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres zamówienia obejmuje roboty ogólnobudowlane związane z remontem pokoi studenckich wraz z węzłami sanitarnymi oraz innych pomieszczeń. Roboty budowlane: uzupełnianie tynków, gładzie gipsowe, skasowanie wykwitów (zacieków) - sufitów i ścian; odgrzybianie ścian; malowanie ścian, rur gazowych i wodociągowych; rozebranie otynkowanych ścianek z prefabrykowanych elementów lekkich; ścianki działowe z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych; obudowa pionów kanalizacyjnych płytą g-k; Skucie posadzki lastrykowej kuchnia+WC+zsyp+przedsionek+socjalne+pralnia i suszarnia; wymiana wykładziny podłogowej z PCV, rozebranie płytek podłogowych i ściennych; izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome; ułożenie płytek podłogowych, licowanie ścian płytkami z kamienia sztucznego; boazeria z PCV; wymiana skrzydeł drzwiowych; wymiana, uzupełnienie balustrad schodowych; remont drzwi P.poż. Roboty sanitarne: remont instalacji c.o. z wymianą grzejników; remont instalacji wodnej i kanalizacyjnej (podejścia), wymiana armatury sanitarnej. Roboty elektryczne: Remont instalacji oświetleniowej w pokojach studenckich, oprawy oświetleniowe, gniazda instalacyjne wtyczkowe i gniazda komputerowe, tablice rozdzielcze; rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdzielnicach; dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych; sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia; badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania; wykonanie pomiarów torów transmisyjnych. Remont instalacji oświetleniowych na korytarzach i w pomieszczeniach wspólnych (pralnia, kuchnia, pomieszczenie socjalne itp.); instalowanie optycznych czujek dymu w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach wraz ze sprawdzeniem (z demontażu); sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia; badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Warunkiem udziału w niniejszym postępowaniu jest wniesienie wadium. Wysokość wymaganego wadium wynosi 34 000,00 zł (słownie: trzydzieści cztery tysiące złotych). Sposób i forma wniesienia wadium podane zostały w dziale VIII SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zut.edu.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf