Remont dachu wraz z wymianą pokrycia z dachówki ceramicznej holenderki w zabytku: budynku dawnej stajni / wozowni, znajdującym się w zespole pocysterskim w Gdańsku - Oliwie przy ul. Opackiej 10, dz. nr. 252 obręb ewidencyjny 006, (dawny adres: ul. Cystersów 12), wpisanym do rejestru zabytków pod numerem 364 decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku z dnia 20 kwietnia 1971 roku (obecnie pod numerem 64)


Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Gdańsku ogłasza przetarg

 • Adres: 80-881 Gdańsk, ul. Kotwiczników 20
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 3016267 , fax. 58 3016267
 • Data zamieszczenia: 2012-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Gdańsku
  ul. Kotwiczników 20 20
  80-881 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 58 3016267, fax. 58 3016267
  REGON: 00311311800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.ochronazabytkow.gda.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont dachu wraz z wymianą pokrycia z dachówki ceramicznej holenderki w zabytku: budynku dawnej stajni / wozowni, znajdującym się w zespole pocysterskim w Gdańsku - Oliwie przy ul. Opackiej 10, dz. nr. 252 obręb ewidencyjny 006, (dawny adres: ul. Cystersów 12), wpisanym do rejestru zabytków pod numerem 364 decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku z dnia 20 kwietnia 1971 roku (obecnie pod numerem 64)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres robót objętych przedmiotowym zamówieniem publicznym polega w szczególności na wykonaniu prac remontowych dachu wraz z wymianą istniejącego pokrycia dachowego, w następujący sposób: 2.1 Roboty przygotowawcze poprzedzające rozpoczęcie właściwych robót budowlanych i konserwatorskich: 1. ogrodzenie terenu w zakresie niezbędnym do zapewnienia warunków i właściwej organizacji robót oraz wykluczenia dostępu osobom niepowołanym do miejsca prowadzonych prac, 2. sporządzenie dokumentacji fotograficznej obrazującej stan techniczny oraz przeniesienie z poddasza na parter elementów gipsowych do 8 m?, 3. wykonanie dokumentacji fotograficznej, wykazu rzeczowego oraz zabezpieczenie poprzez okrycie folią przedmiotów składowanych w pomieszczeniach przyziemia, 4. Ułożenie i przytwierdzenie folii budowlanej, celem zabezpieczenia kondygnacji parteru przed negatywnymi skutkami oddziaływania opadów deszczu oraz wiatru na budynek, łączna powierzchnia wykonania pokrycia = 312 m.kw., 5. zakrycie trwałe w poziomie podłogi poddasza otworu zejściowego ze strychu na parter płytą lub deskami celem oddzielenia na czas prowadzenia prac strychu od przyziemia: otwór rozmiaru 3,5/1,0 m o łącznej powierzchni 3,5 m.kw, 6. wykonanie lokalnej naprawy istniejącej podłogi z desek gr 4 cm na belkach tramowych, w miejscach stwarzających zagrożenie dla prowadzenia prac oraz późniejszego użytkowania; łączna powierzchnia naprawy przy użyciu desek gr.4 cm: do 10 m kw. 2.2. Właściwe roboty budowlane i konserwatorskie remontu dachu: 1. demontaż istniejącego systemu instalacji odgromowej: zwody pionowe (10 odcinków dł 3,3 m każdy) i zwody poziome (dł: 157 mb) stalowe ? 8 mm: łączna długość instalacji = 190 mb, 2. demontaż gąsiorów kalenicowych ceramicznych: łączna długość = 63 mb, 3. demontaż pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej holenderki: łączna powierzchnia = 409 m.kw., 4. demontaż opierzeń i obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych z blachy ocynkowanej: 1) opierzenia i obróbki blacharskie: łączna ilość = 72 m.kw., 2) rynny 150 mm: łączna długość = 78,6 mb, 3) rury spustowe 120 mm, dł. 3,3 m : łączna długość = 19,8 mb, Rozbiórkę pokrycia dachowego (dachówka, gąsiory, opierzenia i obróbki blacharskie oraz rynny i rury spustowe, instalacja odgromowa) należy wykonać starannie, odzyskując rozbierane materiały, ułożyć na palety, zabezpieczyć oraz przewieźć do miejsca wskazanego przez Inwestora w odległości do 15 km od miejsca prowadzenia prac. Założeniem demontażu jest przekazanie do wtórnego użycia w innym zadaniu ww składników rzeczowych po przeprowadzeniu: segregacji elementów uszkodzonych, wyeksploatopwanych, oczyszczeniu, napraw, oceny technicznej. W przypadku negatywnej oceny stanu technicznego (w stosunku do części lub całości), Inwestor przekaże dyspozycję co do wywozu odzyskanych materiałów do zakładu utylizacji odpadów. 5. demontaż łat istniejących 5 x 7,5 cm z powierzchni dachu o łącznej pow. = 433,46 m.kw. W przypadku, gdy łaty mocowane są do więźby przy użyciu gwoździ kowalskich kutych, gwoździe podlegają odzyskaniu i przekazaniu Inwestorowi, 6. oczyszczenie mechaniczne więźby dachowej o łącznej pow. = 433,46 m.kw., 7. demontaż podłogi poddasza wzdłuż ścian obwodowych celem odsłonięcia i zagwarantowania dostępu celem możliwości dokonania oględzin i oceny stanu zachowania końcówek belek tramowych, namurnicy, połączeń ciesielskich krowkii i belki tramowej: 1) szerokość demontażu: do 70 cm, 2) długość: 88 mb., 8. przegląd konstrukcji dachu oraz szczegółowe określeniem niezbędnego zakresu i ilości elementów konstrukcji do demontażu ze względu na stopień destrukcji lub wyeksploatowania. Czynność przeglądu wymaga udziału i zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego, zadokumentowania graficznego poprzez sporządzenie rysunków oraz dokumentacji fotograficznej. Zatwierdzenie protokołem (lub akceptacja na dokumentacji rysunkowej) oraz wpis do dziennika budowy dokonany przez inspektora nadzoru inwestorskiego akceptujący zakres i sposób wykonania prac (w tym rodzaju połączeń ciesielskich), determinuje przystąpienia do wykonania naprawy typowanych części konstrukcji dachu poprzez zastąpienie ich nowymi elementami. Ponadto, po przeprowadzeniu demontażu pokrycia dachowego wykonawca pozostaje w obowiązku powiadomienia inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowości do komisji celem potwierdzenia i ustalenia konieczności zastosowania przypustnic lub innego rozwiązania zamiennego. W oparciu o przeprowadzoną ocenę stanu zachowania więźby, wykonaniu podlegają: 1) usunięcie w 25% namurnicy drewnianej z belki o przekroju 24 x 25 cm (dotyczy części budynku w rzucie 9,7 x 26,6 m) oraz 30 x 25 cm (dotyczy części budynku w rzucie 6,7 x 5,9 m): Lączna długość: a) dla rozmiaru 24 x 25 cm: 18,15 mb, b) dla rozmiaru 30 x 25 cm: 3,15 mb, Dopuszcza się pozostawienie bez wymiany określonych części / odcinków namurnicy w sytuacji, gdy szczegółowe - komisyjne oględziny przeprowadzone w konsekwencji odsłonięcia tego elementu w toku prac wykażą odpowiednio zadowalający stan i wartość techniczną, 2) demontaż lukarny z połaci południowej w całości: łączna ilość 1 szt., 3) przegląd i demontaże uszkodzonych elementów w lukarnach szt. 3, wykonanych w łuku odcinkowym: a) poszycia z klepek drewnianych do 2 m.kw. b) skrzydeł okiennych szt. 3, 4) usunięcie poprzez wycięcie zniszczonych / nie posiadających wartości konstrukcyjnej części krokwii. Szczegółowy zakres usunięć wymaga typowania, ustalenia komisyjnego i zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego. W stanie projektowym zakłada się: a) usuniecie zniszczonych krokwii posiadających rozmiar od 14/17 cm do 15/19 cm, mierząc od węzła połączenia z belką tramową na długości do 100 cm, b) usunięcie do 30% zniszczonych krokwii, tj. w ilości: 19 szt., co bezpośrednio przekłada się na długość całkowitą usuwanych elementów: 19 mb, 5) usuniecie istniejących i stanowiących doraźne wzmocnienie konstrukcyjne krowkii w postaci nadbić obustronnych belkami szer. 5 cm: 100%, 6) usunięcie poprzez wycięcie zniszczonych / nie posiadających wartości konstrukcyjnej części / zakończeń belek tramowych. Szczegółowy zakres usunięć wymaga typowania, ustalenia komisyjnego i zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego. W stanie projektowym zakłada się: a) usuniecie zniszczonych końcówek belek tramowych posiadających rozmiar od 25/24 cm do 30/25 cm mierząc od węzła posadowienia na ścianach obwodowych i połączenia z krokwiami, na długości do 100 cm, b) usunięcie do 15% zniszczonych końcówek belek tramowych, tj. w ilości: 10 szt. co bezpośrednio przekłada się na długość całkowitą usuwanych elementów: 10 mb, 7) usunięcie zniszczonych / nie posiadających wartości konstrukcyjnych krokwii rozmiar od 14/17 cm do 15/19 cm, w całości, tj. o długości 6,0 m: łączna ilość krokwi zakładanych do wymiany - do 5 szt., 8) demontaż profilowanej stylowo deski okapowej / gzymsu, znajdującego się obwodowo poniżej linii dachu na wysokości 3,25 m od ziemi. Wymiary całkowite elementu: wysokość 25/20 cm; długość całkowita: 84 m, 9) weryfikacja i przeprowadzenie prac naprawczych o charakterze konserwatorskim w stosunku do zdemontowanej deski okapowej / gzymsu następujących. W oparciu o oględziny przyjęto możliwość odzyskania i wtórnego zastosowania w budynku po pracach naprawczo - konserwatorskich do 40 % substancji demontowanej, co stanowi do odzysku ilość substancji istniejącej: 33 mb. Zakres i sposób prowadzenia prac: 9.1) oznaczenie poszczególnych odcinków demontowanego gzymsu w stosunku do poszczególnych części budynku, 9.2) przeprowadzenie oceny stanu zachowania i weryfikacji gzymsu pod kątem możliwości powtórnego zastosowania po przeprowadzeniu czynności naprawczych, 9.3) zatwierdzenie komisyjne wyznaczonych części do likwidacji i pozostawienia, 9.4) usunięcie części nie nadających się do zastosowania wtórnego, 9.5) przeprowadzenie prac naprawczych o charakterze konserwatorskim w stosunku do części przeznaczonych do wtórnego montażu, takich jak: a) dezynfekcja środkiem np. Penetrin lub Boramon firmy Altax lub równoważnym o parametrach chemicznych i technicznych nie gorszych od proponowanego, b) nasączenie powierzchniowe impregnatem wzmacniającym / wzmocnienie strukturalne drewna preparatem np.: Paraloid B72, żywic poliuretanowych lub równoważnym o parametrach chemicznych i technicznych nie gorszych od proponowanego, c) punktowe flekowanie lokalnych ubytków lub wykitowanie masami na bazie dwuskładnikowych żywic epoksydowych lub poliuretanowych, d) malowanie powierzchniowe w kolorze zbieżnym z kolorystyką pierwotną, ustaloną na podstawie analizy warstw malarskich, z zastosowaniem farb transparentnych, półtransparentnych lub kryjących przeznaczonych do drewna, otwartymi dyfuzyjnie Uwaga: zakres elementów zakładanych do wtórnego zastosowania może ulec zmianie poprzez zwiększenie lub zmniejszenie ilości, co uzależnione zostanie od oceny stanu zachowania po przeprowadzeniu demontażu. Ocena i weryfikacja należy do właściwości wykonawcy oraz inspektora nadzoru inwestorskiego. Wypracowane w przedmiocie sprawy stanowisko jest wiążące do wykonania prac. Zwiększenie lub zmniejszenie zakresu prac odpowiednio zmniejsza lub zwiększa niezbędną do rekonstrukcji / odtworzenia ilość deski okapowej z nowego materiału. Technologia oraz przewidywane do stosowania materiały wymagają przedłożenia przez wykonawcę określonej propozycji, ustaleń i zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 9. demontaż, oczyszczenie, przygotowanie podłoża i przemurowanie 2 górnych rzędów cegły w koronie muru obwodowego: łączna długość muru wymagającego przemurowania = 4,9 mb., 10. demontaż, oczyszczenie, przygotowanie podłoża, przemurowanie oraz tynkowanie uszkodzonych punktowo miejsc na elewacji, spowodowanych długotrwałą ingerencją wód opadowych przez uszkodzone rynny: a) ilość miejsc do przemurowania = 8 szt., b) powierzchnia każdego przemurowania = do 0,5 m.kw., 11. demontaż istniejących kominków wentylacyjnych drewnianych, wykonanie nowych, poszerzenie otworów wentylacyjnych w podłodze do rozmiaru 20/20 cm: a) ilość kominków 3 szt., b) długość 3 m, c) materiał i sposób wykonania nowych kominków wentylacyjnych:, z desek gr. 3,2 cm, zbijakowe, 12. przygotowanie połączeń ciesielskich w skorygowanych elementach konstrukcyjnych więźby oraz wykonanie montażu uzupełnień w konstrukcji dachu. Sposób połączeń ciesielskich w uzupełnianych odcinkach wykonać adekwatnie / zgodnie / odpowiednio do rozwiązaniami historycznymi tj. poprzez odtworzenie połączeń i rozwiązań historycznych. Wyklucza się możliwość stosowania połączeń ciesielskich przy użyciu kątowników i płaskowników stalowych. Do uzupełnień zastosować drewno zaimpregnowane. Ponadto zastosowaniu do wbudowania podlega drewno konstrukcyjne w klasie nie mniejszej niż C27. Szczegółowy zakres prac: 1) montaż namurnicy drewnianej z belki o przekroju 24 x 25 cm (dotyczy części budynku w rzucie 9,7 x 26,6 m) oraz 30 x 25 cm (dotyczy części budynku w rzucie 6,7 x 5,9 m): łączna długość: a) dla rozmiaru 24 x 25 cm: 18,15 mb, b) dla rozmiaru 30 x 25 cm: 3,15 mb, 2) montaż w skorygowanych krokwiach brakujących odcinków w rozmiarze od 14/17 cm do 15/19 cm: a) ilość 19 szt., b) odcinki długości do 100 cm, 3) montaż w usuniętych miejscach / nowych odcinków belek tramowych posiadających rozmiar od 25/24 cm do 30/25 cm w miejscu zakończeń, mierząc od węzła posadowienia na ścianach obwodowych i połączenia z krokwiami: a) ilości: 10 szt., b) odcinki długości do 100 cm, 4) montaż nowych krokwii w rozmiarze od 14/17 cm do 15/19 cm, w całości, tj.: a) ilość: do 5 szt., b) odcinki długości: do 600 cm, 5) wykonanie wzmocnienia krokwii obustronnie poprzez ich obustronne obicie belką rozmiaru 5/17 i 5/19 cm. W węzłach połączeń istniejącej więźby, miejsca kolizji powodowane przez odstające od lica kołki eliminować w poprzez wykonanie w montowanych balach 5/17 i 5/19 cm indywidualnie do przypadku otworów o średnicy większej niż kolizyjny kolek: a) wzmocnieniu obustronnie podlega 25% krokwii, b) ilość krokwii wymagających wzmocnienia: 80,15 mb, Zakres prac determinuje komisyjne zatwierdzenie tego elementu robót. 13. montaż podłogi poddasza wzdłuż ścian obwodowych zdemontowanej czasowo na potrzeby możliwości dokonania oględzin i oceny stanu zachowania końcówek belek tramowych, namurnicy, połączeń ciesielskich krowkii i belki tramowej: 1) szerokość demontażu: do 70 cm, 2) długość: 88 mb., 14. prace naprawcze i montażowe w lukarnach w połaci dachowej, szt. 3, wykonanych w łuku odcinkowym: 1) poszycia z desek drewnianych: do 2 m.kw, 2) wymiana uszkodzonych elementów ramy okiennej oraz skrzydła na nowe, flekowanie drobnych ubytków, 3) oczyszczenie ram okiennych i skrzydeł okiennych z farby, przygotowanie podłoża i malowanie farbą. Kolor do ustalenia komisyjnego z inspektorem nadzoru inwestorskiego, 4) wykonanie szklenia skrzydeł okiennych szt. 3: szyba w łuku w rozmiarze 100 /50 cm, 5) pokrycie lukarn membraną systemową dyfuzyjną, wykonanie opierzeń blacharskich krawędzi obwodowych lukarny, parapetu oraz blachą pokrycie głównej części blachą tytanowo - cynkową: a) powierzchnia maty dyfuzyjnej: do 1,4 / 1 lukarnę b) ilość powierzchni pokrycia blachą oraz opierzeń blacharskich: do 2,6 m.kw / 1 lukarnę 15. prace naprawcze w szt. 1 zdemontowanej i zdeponowanej w przyziemiu budynku. program i zakres jak w punkcie 13. Po wykonaniu prac naprawczych lukarnę zamontować w połaci dachowej zgodnie lokalizacją określoną w części rysunkowej - połać wschodnia, 16. wykonanie nowych lukarn w łuku odcinkowym. Rozwiązania, sposób wykonania, forma jak w lukarnach istniejących. Wykonanie i montaż w połaciach dachowych zgodnie lokalizacją określoną w części rysunkowej - połać wschodnia, połać zachodnia, połać południowa: 1) ilość całkowita: 3 szt, 2) wymiary: a) szerokość: do 110 cm, b) długość: do 110 cm, c) wysokość do 70 cm, 17. montaż w budynku oryginalnej części deski okapowej / gzymsu po pracach naprawczych i konserwatorskich: 33 mb. 18. wykonanie i montaż nowej (stanowiącej rekonstrukcję) deski okapowej / gzymsu demontaż profilowanej stylowo deski okapowej / gzymsu, poniżej linii dachu na wysokości 3,25 m od ziemi. Wymiary całkowite elementu: 1) wysokość 25/20 cm; 2) długość całkowita: 51 m, 19. montaż na krokwiach folii paroprzepuszczalnej pow. 433 m.kw wraz z kontrłatami, 20. wykonanie i montaż deskowania 32 mm w korycie / koszu między połaciowym oraz ułożenie 1 x papy termozgrzewalnej: powierzchnia łączna = 15 m.kw, 21. montaż na krokwiach łat rozm. 5 / 7,5 cm: w rozstawie odpowiednio do określonego rodzaju pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej holenderki powierzchnia ułożenia łat = 433 m.kw., 22. wykonanie i montaż membrany dyfuzyjnej, opierzeń i obróbek blacharskich z blachy tytanowo - cynkowej: powierzchnia łączna = 40 m.kw, 23. ułożenie i montaż kompletnego systemu pokrycia dachowego z dachówką ceramiczną holenderką w kolorze: czerwień naturalna. Zastopowaniu na pokrycie dachowe podlega nowa dachówka holenderka, która w przekroju poprzecznym przez dachówkę jest zgodna z historycznym kształtem dachówki holenderki, tj. posiada kształt półkolisty S. Za wzór celem doboru dachówki o odpowiednim kształcie należy przyjąć do porównania istniejącą dachówkę stanowiącą pokrycie dachowe. Ponadto planowana do zastosowania dachówka winna być przystosowana do układania na sucho i posiadać w system zamków: górny i dolny oraz boczne. Nie dopuszcza się możliwości stosowania uszczelnień przy użyciu zapraw. Wymagania dla pokrycia dachowego w przedmiotowym budynku, spełniają dachówki np.: model Sinfonie firmy Creaton, lub model CAVUS 14 firmy Koramic: 1) ilość: 433 m.kw., 24. wykonanie systemu instalacji odgromowej z pręta stalowego ? >/= 8 mm: 1) zwody pionowe (10 odcinków dł 3,3 m każdy) 2) zwody poziome (dł: 157 mb) 3) łączna długość instalacji = 190 mb, 25. montaż gąsiorów kalenicowych ceramicznych: łączna długość = 63 mb. Do wykonania należy zastosować gąsiory, których krawędzie po ułożeniu w całości nachodzić i pokrywać będą w całości ułożoną na dachu na dachówkę. Minimalny zakład krawędzi gąsiora w stosunku do krawędzi dachówki: 2 cm z każdej strony, 26. wykonanie i montaż kompletnego sutemu odprowadzenia wody opadowej z dachu. Materiał wykonania - blacha tytanowo - cynkowa gr. 0,55mm: 1) rynny ? 150 mm: łączna długość = 78,6 mb, 2) rury spustowe ? 120 mm, dł. 3,3 m: a) ilość pionów = 6 szt. b) ilość kolan w pionie = 3 szt. c) łączna długość rur: do 20 mb., 3) zbiornik z przelewem w miejscu kosza międzypołaciowego: 1 szt., wymagana stylizacja zbiornika do form obowiązujących w XVII w., Wykonawca pozostaje w obowiązku wykonać propozycję zbiornika i przedstawić do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru inwestorskiego. Akceptacja zbiornika determinuje możliwość wykonania i montażu zbiornika w miejscu zgodnie z przeznaczeniem - elewacja północna, 4) rynsztok odprowadzający wody opadowe od budynku: a) materiał wykonania: indywidualne wykonanie z kostki granitowej na podsypce i łączonej zaprawą betonową, b) ilość: 6 szt. c) długość: 150 cm, 27. bieżące sporządzanie dokumentacji rysunkowej i fotograficznej z toku wykonywania prac, 28. wykonanie dokumentacji powykonawczej rejestrującej wszystkie elementy robót w zakresie opisowym, rysunkowym i fotograficznym. Dokumentacja winna uwzględniać również opis technologii i materiałów, wyniki badań, protokoły badań, protokoły uzgodnień sporządzanych w toku prac, protokoły odbioru robót wymagających zakrycia, certyfikaty i atesty dopuszczenia do stosowania materiałów budowlanych a także dokumenty potwierdzające przyjęcie do utylizacji lub składowania odpadów wygenerowanych w toku robót przez specjalistyczną firmę prowadzącą działalność gospodarczą w tym względzie oraz legitymującą się wymaganymi dokumentami uprawniającymi do wykonywania działalności gospodarczej z zakresu składowania i utylizacji odpadów odpowiednio charakteru i specyfiki odpadów wygenerowanych podczas prowadzenia przedmiotowej inwestycji. Oznaczenie podmiotu oraz kopie dokumentów legalizacyjnych tego podmiotu winne stanowić część dokumentacji powykonawczej 2.3 Roboty kończące właściwe roboty budowlane i konserwatorskie remontu dachu: 1. demontaż tymczasowego zabezpieczenia budynku z folii budowlanej na podłodze strychu demontaż i wywóz ogrodzenia, uporządkowanie i doprowadzenie terenu do stanu jak przed podjęciem robót budowlanych, = 312 m.kw., 2. wykonanie inwentaryzacji przedmiotów składowanych w pomieszczeniach przyziemia oraz porównanie z wykazem rzeczowym wykonanym przed podjęciem prac. Inwentaryzacja podlega wykonaniu w obecności Inwestora oraz inspektora nadzoru inwestorskiego. Propotolarne przekazanie Zamawiajacemu, 3. odsłonięcie przesłoniętego na potrzeby prac w poziomie podłogi poddasza otworu zejściowego ze strychu na parter, (otwór rozmiaru 3,5/1,0 m o łącznej powierzchni 3,5 m.kw.), 4. przeniesienie na poddasze elementów gipsowych: do 8 m?,
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wymagania dotyczące wadium. 1. Wykonawca przystępujący do postępowania obowiązany jest przed upływem terminu składania ofert, do wniesienia wadium w wysokości 3000 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100). 2. Wadium winno zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert. Nie wniesienie wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub wniesienie wadium po tym terminie skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 ze zm.). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, ul. Kotwiczników 20, 80-881 Gdańsk: Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Gdańsku Adres: Okopowa 1, 80-958 Gdańsk Nr: 74 1010 1140 0168 8322 3000 0000 przed terminem składania ofert, z oznaczeniem: Wadium - Remont dachu w zespole pocysterskim w Gdańsku - Oliwie. Kserokopię dowodu wniesienia wadium należy dołączyć do oferty. 5. Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku Zamawiającego przy czym należy pamiętać, że wadium jest wniesione należycie w dniu i o godzinie obciążenia rachunku Zamawiającego, a nie w dniu i o godzinie dokonania przelewu przez Wykonawcę. Wadium musi wpłynąć na rachunek Zamawiającego przed terminem składania ofert. 6. W przypadku wadium wnoszonego w formie innej niż pieniądz, oryginał dokumentu gwarancji lub poręczenia należy złożyć wraz z ofertą, przy czym Zamawiający zaleca, aby dokument ten nie był w sposób trwały spięty z ofertą, gdyż zostanie on zdeponowany w kasie Zamawiającego. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa musi mieć postać gwarancji bezwarunkowej, być ważna do czasu upływu terminu związania ofertą, określać Zamawiającego oraz zawierać stwierdzenie, że określona kwota pieniężna stanowi zabezpieczenie niezbędne do wzięcia udziału przez Bank w przedmiotowym postępowaniu. 7. Dokument poręczenia/gwarancyjny powinien przewidywać bezwarunkową utratę wadium na rzecz Zamawiającego w przypadkach określonych w ust. 8 i 9. 8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 2) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 9. Ponadto Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust 1 ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie. 10. Zamawiający zwraca wadium na zasadach określonych w art. 46 ustawy Pzp.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin wykonania zamówienia
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.ochronazabytkow.gda.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=18&Itemid=20
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf