Remont dachów z obróbkami blacharskimi na obiektach DPS Nr 1


Dom Pomocy Społecznej Nr 1 im. Marie Juchacz ogłasza przetarg

 • Adres: 66-400 Gorzów Wielkopolski, ul. Podmiejska Boczna 10
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 095 7323522 , fax. 095 7324122
 • Data zamieszczenia: 2012-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dom Pomocy Społecznej Nr 1 im. Marie Juchacz
  ul. Podmiejska Boczna 10 10
  66-400 Gorzów Wielkopolski, woj. lubuskie
  tel. 095 7323522, fax. 095 7324122
  REGON: 00081163200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dps.gorzow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont dachów z obróbkami blacharskimi na obiektach DPS Nr 1
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest naprawa pokrycia dachowego na obiektach DPS Nr 1: w Budynku Głównym, Budynku Rehabilitacji, Budynku Kuchni, Budynku mieszkalnym, Budynku Centrum, Budynku Kombatanta częściowe naprawy. Naprawy wiążą się w szczególności z: - rozebraniem częściowym dwóch warstw istniejącej papy, - rozbiórką obróbek blacharskich - pas nadrynnowy wraz z demontażem ryndaków i rynien, - rozbiórką rur spustowych oraz listew dociskowych przy kominach, - montażem obróbek blacharskich, uchwytów do rynien, rynien, - naprawą istniejącego pokrycia z papy poprzez nacięcia pęcherzy, - uszczelnieniem miejsc uszkodzonych, - zagruntowaniem całej powierzchni pokrycia dachowego oraz wykonaniem warstwy nowej nawierzchni z papy termozgrzewalnej. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest wykonać montaż rur spustowych, obróbki papowe oraz blacharskie (listwy dociskowe) kominów, demontaż i montaż instalacji odgromowej. Do obowiązków Wykonawcy należy również załadunek, wywiezienie oraz utylizacja odpadów z robot w szczególności złomu oraz papy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452600007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 60 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w kwocie 5 000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy PLN)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.dps.gorzow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf