remont bieżący cząstkowy nawierzchni dróg gminnych


Gmina Mykanów ogłasza przetarg

 • Adres: 42-233 Mykanów, ul. Samorządowa 1
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 034 3288019 , fax. 034 3288019 w. 32
 • Data zamieszczenia: 2010-02-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Mykanów
  ul. Samorządowa 1 1
  42-233 Mykanów, woj. śląskie
  tel. 034 3288019, fax. 034 3288019 w. 32
  REGON: 15139811000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  remont bieżący cząstkowy nawierzchni dróg gminnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest remont cząstkowy przy użyciu emulsji i grysu nawierzchni dróg gminnych ( drogi o nawierzchni asfaltowej i frezowej) .Należy przyjąć średnią głębokość łatanej dziury jako 4 cm. Szczegółowy przedmiar dziur przeznaczonych do remontu nastąpi po podpisaniu umowy z Wykonawcą przed przystąpieniem do wykonania prac - zostaną wskazane drogi do łatania oraz przedmiary dziur. Maksymalna powierzchnia do remontu 3 500m2 Odbiór łatanych dziur na podstawie obmiaru wykonanego po zakończeniu łatania danego odcinka protokołem odbioru. Protokół odbioru stanowi podstawowy dokument do rozliczenia finansowego za wykonane remonty
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332207
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mykanow.4bip.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf