Realizacja programu wieloletniego: Pomoc państwa w zakresie dożywiania na rok 2012 - Dostawy żywności mięsa i jego przetworów dla potrzeb kuchni centralnej w Gminie Chełmiec


Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ogłasza przetarg

 • Adres: 33-395 Chełmiec, ul. Papieska 2
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 0-18 4145631 , fax. 0-18 4145643
 • Data zamieszczenia: 2012-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
  ul. Papieska 2 2
  33-395 Chełmiec, woj. małopolskie
  tel. 0-18 4145631, fax. 0-18 4145643
  REGON: 49075216300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.chelmiec.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Realizacja programu wieloletniego: Pomoc państwa w zakresie dożywiania na rok 2012 - Dostawy żywności mięsa i jego przetworów dla potrzeb kuchni centralnej w Gminie Chełmiec
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów spożywczych na potrzeby stołówki szkolnej: Lp. MIĘSO I PRZETWORY JM ILOŚĆ 1 Wieprzowina, schab bez kości kg 800 2 Wieprzowina, łopatka bez kości kg 1200 3 Wieprzowina, boczek bez kości kg 200 4 Wieprzowina, boczek bez kości wędzony kg 200 5 Kiełbasa typ toruńska kg 600 6 Kości wędzone kg 100 7 Kabanos wieprzowy kg 25 8 Kabanos drobiowy kg 25 9 Kiełbasa biała kg 20 10 Krakowska sucha kg 20 11 Karczek wieprzowy bez kości kg 100 12 Mięso z piersi kurczaka kg 3000 13 Mięso z piersi indyka kg 300 14 Udko z kurczaka (min. 225g-275g) kg 500 16 Mięso drobiowe, porcja rosołowa kg 300 17 Polędwica sopocka (wędlina) kg 50 18 Polędwica drobiowa (wędlina) kg 50 19 Parówki drobiowe kg 50 2. Ilość przedmiotu zamówienia w poszczególnych pozycjach formularza ofertowego podana jest szacunkowo. Ilość ta może ulegać zmianom w trakcie realizacji umowy. 4. W przypadku zrealizowania mniejszej wartości lub ilości przedmiotu zamówienia, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego. 5. W przypadku zmiany potrzeb, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany ilości poszczególnych asortymentów z zastrzeżeniem że wartość umowy pozostanie bez zmian. 6. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania towaru równoważnego tzn. posiadającego nie gorszy skład/wartości odżywcze niż określone przez Zamawiającego. Dodatkowe wymagania: a) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia, wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy, b) Wykonawca zobowiązany jest dostarczać towar I klasy jakości, świeży, spełniający normy jakościowe (PN) dla danego asortymentu, wysokiej jakości sensorycznej i mikrobiologicznej c) Każdy z produktów musi być dopuszczony do obrotu i sprzedaży zgodnie z obowiązującymi przepisami, oraz z warunkami określonymi w SIWZ, oraz musi posiadać aktualny termin przydatności do spożycia d) Zapłata za dostarczony towar realizowana będzie w formie przelewu na konto wykonawcy podane na rachunku w ciągu do 21 dni od daty otrzymania faktury e) Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego dowozu towaru do magazynu zamawiającego wskazanego w zamówieniu, własnym transportem zgodnie z wymogami rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz.U. z 2006r nr 171 poz. 1225) i rozporządzenia (WE) nr 852 /2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r w sprawie higieny środków spożywczych (DZ.U. UE L 139 z 30 kwietnia 2004r, str.1 , Dz U UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 13, t.34). f) Wykonawca zabezpieczy należycie towar na czas przewozu /opakowania, pojemniki przystosowane do przewozu danego asortymentu/ i ponosi całkowitą odpowiedzialność za dostawę i jakość dostarczanego towaru. Odpowiedzialność za braki i wady powstałe w czasie transportu wyrobów ponosi Wykonawca. g) Ilościowy i jakościowy odbiór towaru będzie dokonywany przez zamawiającego w jego magazynie w oparciu o obowiązujące normy jakościowe, złożone zamówienie oraz fakturę. Odpowiedzialność za dostarczony i odbierany towar określa moment odbioru /przekazania/ towaru. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do dostarczonego towaru fakturę VAT (oryginał) + kopię. 5.4. W przypadku dostarczenia towaru: a) z wadami jakościowymi - zamawiający może odmówić jego przyjęcia i żądać wymiany na towar wolny od tych wad; b) środkiem transportu nie spełniającym wymagań sanitarnych zamawiający może odmówić jego przyjęcia; c) który jest niezgodny ze złożonym na zapotrzebowaniu asortymentem i ilością - zamawiający może odmówić przyjęcia dostawy; d) z opóźnieniem w terminie dostawy - zamawiający może odmówić jego przyjęcia; e) z wadami jakościowymi ukrytymi, stwierdzonymi /okres przydatności do spożycia/podczas jego magazynowania, zamawiający zwróci go do dyspozycji wykonawcy (na jego koszt), powiadamiając go niezwłocznie telefonicznie o stwierdzonych wadach oraz potwierdzi to przesłaniem protokołu reklamacyjnego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 151000009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.chelmiec.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf