Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń i kursów: zastosowanie usług z zakresu podniesienia kompetencji życiowych i prawidłowego pełnienia ról społecznych przeprowadzonych przez psychologa, poradnictwa pedagogicznego w zakresie prawidłowego określenia i wypełniania relacji rodzic - dziecko, wspierających aktywizację zawodową w postaci treningu i spotkań z doradcą zawodowym oraz poradnictwa prawnego w zakresie Kodeksu Pracy i Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza przetarg

 • Adres: 63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Limanowskiego 17
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 062 5921122 w. 244 , fax. 062 5921216
 • Data zamieszczenia: 2012-08-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul. Limanowskiego 17 17
  63-400 Ostrów Wielkopolski, woj. wielkopolskie
  tel. 062 5921122 w. 244, fax. 062 5921216
  REGON: 00334073600000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń i kursów: zastosowanie usług z zakresu podniesienia kompetencji życiowych i prawidłowego pełnienia ról społecznych przeprowadzonych przez psychologa, poradnictwa pedagogicznego w zakresie prawidłowego określenia i wypełniania relacji rodzic - dziecko, wspierających aktywizację zawodową w postaci treningu i spotkań z doradcą zawodowym oraz poradnictwa prawnego w zakresie Kodeksu Pracy i Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zastosowanie usług z zakresu podniesienia kompetencji życiowych i prawidłowego pełnienia ról społecznych przeprowadzonych przez psychologa: Ilość osób - 150 Zajęcia liczone w godzinach zegarowych zajęcia grupowe - planowane są 2 spotkania 5 godzin (godzinny zegarowe). dla jednej grupy, uczestnicy zostaną podzieleni na 7 grup. 5 grup będzie liczyło 20 os. i 2 grupy będą po 25 os. Łączna liczba godzin wynosi 70 godzin zegarowych, 10 godzin zajęć planowane jest na jednej grupy Miejsce szkolenia - sale wykładową zapewnia Wykonawca na terenie miasta Ostrowa Wlkp. Termin realizacji: od sierpień do 15 grudnia 2012 rok Zapewnienie Sali dydaktycznej wyposażonej w niezbędny sprzęt i urządzenia zapewniające bezpieczne szkolenie. Zapewnienie niezbędnego sprzętu umożliwiającego sprawne prowadzenie szkolenia (rzutnik flipchart, krzesła stoły) oraz materiały szkoleniowe w formie papierowej i/lub CD. Materiały szkoleniowe zostaną oznaczone zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczenia projektów w ramach POKL. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania usługi, zgodnie z ogólnymi przepisami BHP (Dz. U. Nr 169 z 2003r.) i p. póź. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków uczestników kursów skierowanych przez Zamawiającego. W cenie szkolenia: zapewnienie cateringu na zajęciach grupowych: - w postaci przerwy kawowej (kawa, herbata, zimne napoje, ciasto) oraz zapewnienie ciepłego posiłku - obiad jednodaniowy. Cel treningu/spotkań - zakres tematyczny treningów: Cel spotkań oraz program zajęć diagnoza i ocena potencjału zainteresowań, wzmocnienie samooceny, kształtowanie właściwych postaw wobec pracy, zwiększenie motywacji do działania. W ramach programu omówienie komunikacji interpersonalnej z elementami negocjacji, zarządzanie czasem i organizacją pracy, ćwiczenie postaw i zachowań asertywnych - asertywność w pracy, umiejętność autoprezentacji, sposoby na redukcję i odreagowanie stresu, W cenie szkolenia: zapewnienie materiałów szkoleniowych ( 1 egzemplarza materiałów szk. popisany przez os. upoważnioną zostanie przekazany koordynatorowi projektu), wydanie zaświadczenia/certyfikatu o ukończeniu szkolenia, kserokopia zaświadczenia zostanie przekazana koordynatorowi projektu, zaświadczenia/certyfikaty zostaną oznaczone zgodnie z Wytycznymi POKL, przeprowadzenie na zakończenie szkolenia ankiety ewaluacyjnej i przekazanie dokumentacji koordynatorowi projektu, sporządzenie harmonogramu spotkań grupowych, prowadzenie listy obecności Beneficjentów na zajęciach - podpisy uczestników, każda lista obecności potwierdzona zostanie przez wykładowcę - podpis wykładowcy. Udokumentowanie odbytych zajęć w formie zdj. ze szkolenia. 2. Zastosowanie usług poradnictwa pedagogicznego w zakresie prawidłowego określenia i wypełniania relacji rodzic - dziecko Ilość osób łącznie - 150 Zajęcia liczone w godzinach zegarowych zajęcia grupowe - planowane są 2 spotkania 5 godzinne (godz. zegarowa). dla jednej grupy, uczestnicy zostaną podzieleni na 7 grup. 5 grup będzie liczyło 20 os. i 2 grupy będą po 25 os. Łączna liczba godzin wynosi 70 godzin zegarowych, 10 godzin zajęć planowane jest dla jednej grupy. zajęcia indywidualne - planowane jest 1 spotkanie godzinne (godz. zegarowa) dla 16 os.- rodzin, prowadzący sporządzi opinie/notatkę ze spotkania indywidualnego Miejsce szkolenia - sale wykładową zapewnia Wykonawca na terenie miasta Ostrowa Wlkp. Termin: od sierpnia do15 grudnia 2012 roku Zapewnienie Sali dydaktycznej wyposażonej w nie zbędny sprzęt i urządzenia zapewniające bezpieczne szkolenie. Zapewnienie niezbędnego sprzętu umożliwiającego sprawne prowadzenie szkolenia (rzutnik flipchart, krzesła stoły) oraz materiały szkoleniowe w formie papierowej i/lub CD. Materiały szkoleniowe zostaną oznaczone zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczenia projektów w ramach POKL Wykonawca zobowiązany jest do wykonania usługi, zgodnie z ogólnymi przepisami BHP (Dz. U. Nr 169 z 2003r.) i p. póź. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków uczestników kursów skierowanych przez Zamawiającego. W cenie szkolenia: zapewnienie cateringu na zajęciach grupowych: - w postaci przerwy kawowej (kawa, herbata, zimne napoje, ciasto) oraz zapewnienie ciepłego posiłku - obiad. Cel treningu/spotkań oraz zakres tematyczny treningów - z możliwością podania propozycji dodatkowych: zajęcia integracyjne, świadomość własnych celów wychowawczych, rozpoznawanie, wyrażanie i akceptowanie uczuć dziecka, wspieranie i poznawanie uczuć własnych i dziecka, nawiązywanie współpracy z dzieckiem, wyrażanie wymagań i ograniczeń wobec dziecka, motywowanie dziecka do współdziałania, aktywne i wspierające słuchanie dziecka, rola matki i ojca w wychowaniu, reguły wychowania jak je ustalać i egzekwować. W cenie szkolenia: zapewnienie materiałów szkoleniowych ( 1 egzemplarza materiałów szk. popisany przez os. upoważnioną zostanie przekazany koordynatorowi projektu), opinia/notatka ze spotkania indywidualnego zostanie przekazana koordynatorowi projektu wraz z dokumentacją, jeśli podczas spotkania będą wykorzystywane testy lub inne materiały również one zostaną potwierdzone przez prowadzącego i przekazane koordynatorowi projektu, wydanie zaświadczenia/certyfikatu o ukończeniu szkolenia, kserokopia zaświadczenia zostanie przekazana koordynatorowi projektu, zaświadczenia/certyfikaty zostaną oznaczone zgodnie z Wytycznymi POKL, przeprowadzenie na zakończenie szkolenia ankiety ewaluacyjnej i przekazanie dokumentacji koordynatorowi projektu, sporządzenie harmonogramu spotkań grupowych, prowadzenie listy obecności Beneficjentów na zajęciach - podpisy uczestników, każda lista obecności potwierdzona zostanie przez wykładowcę- podpis wykładowcy. Udokumentowanie odbytych zajęć w formie zdj. ze szkolenia. Zastosowanie usług wspierających aktywizację zawodową w postaci treningu i spotkań z doradcą zawodowym Ilość osób - 150 Zajęcia liczone w godzinach zegarowych. zajęcia grupowe - planowane są 2 spotkania 5 godzinne (godz. zegarowa). dla jednej grupy, uczestnicy zostaną podzieleni na 7 grup. 5 grup będzie liczyło 20 os. i 2 grupy będą po 25 os. Łączna liczba godzin wynosi 70 godzin zegarowych, 10 godzin zajęć planowane jest dla jednej grupy. zajęcia indywidualne - planowane są 2 spotkania indywidualne dla 1 uczestnika. Czas trwania jednego spotkania to 1 godzina zegarowa. Wykonawca sporządzi opinie/notatkę ze spotkania indywidualnego. Miejsce szkolenia - sale wykładową zapewnia Wykonawca na terenie miasta Ostrowa Wlkp. Termin: od sierpień do15 grudnia 2012 rok. Zapewnienie Sali dydaktycznej wyposażonej w nie zbędny sprzęt i urządzenia zapewniające bezpieczne szkolenie. Zapewnienie niezbędnego sprzętu umożliwiającego sprawne prowadzenie szkolenia (rzutnik flipchart, krzesła stoły) oraz materiały szkoleniowe w formie papierowej i/lub CD. Materiały szkoleniowe zostaną oznaczone zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczenia projektów w ramach POKL Wykonawca zobowiązany jest do wykonania usługi, zgodnie z ogólnymi przepisami BHP (Dz. U. Nr 169 z 2003r.) i p. póź. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków uczestników kursów skierowanych przez Zamawiającego. W cenie szkolenia: zapewnienie cateringu na zajęciach grupowych: - w postaci przerwy kawowej (kawa, herbata, zimne napoje, ciasto) oraz zapewnienie ciepłego posiłku - obiad jednodaniowy. Cel treningu/spotkań - zakres tematyczny treningów: Zwiększenie motywacji do działania, nabycie wiedzy o rynku pracy oraz mechanizmach jego funkcjonowania, poprawne przygotowanie dokumentów aplikacyjnych w poszukiwaniu pracy, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej (przykładowy plan wypowiedzi kandydata do pracy), nauka autoprezentacji, komunikacja werbalna i niewerbalna. W cenie szkolenia: zapewnienie materiałów szkoleniowych ( 1 egzemplarza materiałów szk. popisany przez os. upoważnioną zostanie przekazany koordynatorowi projektu), opinia/notatka ze spotkania indywidualnego zostanie przekazana koordynatorowi projektu wraz z dokumentacją, jeśli podczas spotkania będą wykorzystywane testy lub inne materiały również one zostaną potwierdzone przez prowadzącego i przekazane koordynatorowi projektu, wydanie zaświadczenia/certyfikatu o ukończeniu szkolenia, kserokopia zaświadczenia zostanie przekazana koordynatorowi projektu, zaświadczenia/certyfikaty zostaną oznaczone zgodnie z Wytycznymi POKL, przeprowadzenie na zakończenie szkolenia ankiety ewaluacyjnej i przekazanie dokumentacji koordynatorowi projektu, sporządzenie harmonogramu spotkań grupowych, prowadzenie listy obecności Beneficjentów na zajęciach - podpisy uczestników, każda lista obecności potwierdzona zostanie przez wykładowcę- podpis wykładowcy. Udokumentowanie odbytych zajęć w formie zdj. ze szkolenia. Zastosowanie usług poradnictwa prawnego w zakresie Kodeksu Pracy i Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego Ilość osób - 150 Zajęcia liczone w godzinach zegarowych. zajęcia grupowe - planowane jest 1 spotkania 5 godzinne (godz. zegarowa). dla jednej grupy, uczestnicy zostaną podzieleni na 8 grup. Sześć grup będzie liczyło 20 os. (6 grupx20 osób=120 os., 2 grup. X 15 os.= 30 os. 120+30=150 - uczestników). Łączna liczba godzin wynosi 40 godzin zegarowych, 5 godzin zajęć dla jednej grupy (8 grup.x5 godz.=40 godz.) Miejsce szkolenia - na terenie miasta Ostrowa Wlkp. (MOPS - siedziba Zamawiającego), Usługę cateringowa - w postaci przerwy kawowej (kawa, herbata, zimne napoje, ciasto) na zajęcia z radca prawnym zapewnia Zamawiający - MOPS Termin: od sierpnia - 15 grudnia 2012 roku Cel treningu/spotkań: Zwiększenie wiedzy z zakresu prawa pracy - ogólne wiadomości o prawie pracy, charakter prawny stosunku pracy( rodzaje umów o pracę, prawa i obowiązki pracodawcy, prawa i obowiązki pracownika, rozwiązanie i wygaśnięcie stosunku pracy), wynagrodzenie za pracę oraz inne świadczenia związane z pracą, omówienie kwestii ubezpieczenia, kwestii urlopów. Omówienie zagadnienia związanych z czasem pracy. Informacje na temat prowadzenia i zarejestrowania własnej działalności gospodarczej. Podstawowe pojęcia z zakresu Kodeksu rodzinnego, małżeńskie ustroje majątkowe (ustawowy ustrój majątkowy, umowny ustrój majątkowy, przymusowy ustrój majątkowy), obowiązek alimentacyjny (pytania od beneficjentów). W cenie szkolenia: zapewnienie materiałów szkoleniowych ( 1 egzemplarza materiałów szk. popisany przez os. upoważnioną zostanie przekazany koordynatorowi projektu), wydanie zaświadczenia/certyfikatu o ukończeniu szkolenia, kserokopia zaświadczenia zostanie przekazana koordynatorowi projektu, zaświadczenia/certyfikaty zostaną oznaczone zgodnie z Wytycznymi POKL, przeprowadzenie na zakończenie szkolenia ankiety ewaluacyjnej i przekazanie dokumentacji koordynatorowi projektu, sporządzenie harmonogramu spotkań grupowych, prowadzenie listy obecności Beneficjentów na zajęciach - podpisy uczestników, każda lista obecności potwierdzona zostanie przez wykładowcę- podpis wykładowcy. Udokumentowanie odbytych zajęć w formie zdj. ze szkolenia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 805700000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf