Przygotowanie i dowóz posiłków dla uczniów szkół z terenu Gminy Zwierzyn roku szkolnym 2012/2013 w ramach programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzynie ogłasza przetarg

 • Adres: 66-542 Zwierzyn, ul. Wojska Polskiego 8
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 95 7617342 , fax. 95 7617342
 • Data zamieszczenia: 2012-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzynie
  ul. Wojska Polskiego 8 8
  66-542 Zwierzyn, woj. lubuskie
  tel. 95 7617342, fax. 95 7617342
  REGON: 21050170000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przygotowanie i dowóz posiłków dla uczniów szkół z terenu Gminy Zwierzyn roku szkolnym 2012/2013 w ramach programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest catering - przygotowanie i dowóz posiłków do Publicznej Szkoły Podstawowej w Gościmcu i Zespołu Placówek Oświatowych w Górkach Noteckich prowadzonych przez Gminę Zwierzyn w roku szkolnym 2012/2013. Szacunkowa ilość posiłków: 72 posiłki dziennie. w 2012 r. 5.544 posiłków, w 2013 r. 7.848 posiłków Publiczna Szkoła Podstawowa w Gościmcu - 45 posiłków dziennie /zupa/drugie danie przemiennie Zespół Placówek Oświatowych w Górkach Noteckich - 27 posiłków dziennie /zupa/drugie danie przemiennie zgodnie z wymogami ustawy dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U z 2010 r. Nr 136, poz. 914 z póź. zm.) oraz ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2011r. Nr 212, poz. 1263 z późn. zm.), Rozporządzenia z Ministra Zdrowia dnia 17.04.2007r. w sprawie pobierania i przechowywania próbek żywności przez zakłady żywienia zbiorowego typu zamkniętego (Dz.U. z 2007 r.Nr 80, poz. 545 ze zm.) Ilość posiłków została określona szacunkowo na podstawie danych z roku szkolnego 2011/2012. Ilość posiłków będzie uzależniona od frekwencji dzieci. Zapotrzebowanie na dany dzień składane będzie przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego do godz. 09.00 każdego dnia, z możliwością korekty do godz. 09.30. Informację odnośnie ilości żywionych w danym dniu Zamawiający zobowiązuje się przekazać drogą telefoniczną lub faksem. Faktyczna i ostateczna wielkość zamówienia uzależniona będzie od rzeczywistej liczby zamówionych oraz dostarczonych posiłków. Z uwagi na powyższe, Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania w pełni ilości posiłków będących przedmiotem zamówienia. Okres i sposób świadczenia usługi: rok szkolny 2012/2013 tj. od 04.09.2012 r. do 27.06.2013 r. od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni wolnych od zajęć, w których szkoły są zamknięte. Posiłki dostarczane w godzinach od 10:30 -13.00 (przerwy między lekcjami) - indywidualnie ustalane z Dyrektorami Szkół . Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany godzin dowiezienia posiłków. Schematyczny, sugerowany przez Zamawiającego schemat posiłków Rodzaj posiłków: a) dwa razy w tygodniu - obiad drugodaniowy mięsny rodzaj dania - udko kurczaka + ziemniaki + jarzyny gotowane + kompot - kotlet mielony + ziemniaki + surówka z buraczków + kompot - gulasz wieprzowy + kasza + ogórek kiszony + kompot - kotlet schabowy + ziemniaki + surówka + kompot - pieczeń wieprzowa + ziemniaki + surówka + kompot - filet drobiowy + ziemniaki + surówka + kompot - kiełbasa zasmażana + ziemniaki + surówka + kompot b) raz w tygodniu - obiad drugodaniowy rodzaj dania - naleśniki z dżemem lub serem + kompot + owoc (jabłko, banan) - racuchy z jabłkami z cukrem pudrem + kompot + jogurt - pierogi ruskie lub z owocami + kompot + jogurt - placki ziemniaczane z cukrem + kompot + budyń - makaron z sosem warzywno-mięsnym lub owocowym + kompot + owoc (jabłko lub banan) - filet rybny + ziemniaki + surówka + kompot c) dwa razy w tygodniu posiłek - zupa + pieczywo rodzaj dania - pomidorowa z ryżem lub makaronem + jogurt - jarzynowa zabielana + pieczywo + owoc + (jabłko, banan) - fasolowa + pieczywo + owoc (jabłko lub banan) - żurek z ziemniakami, jajkiem i kiełbasą + pieczywo (jabłko, banan) - rosół z makaronem + mięso drobiowe gotowane + jogurt - pieczarkowa + pieczywo - barszcz ukraiński + pieczywo - ogórkowa zabielana + pieczywo + jogurt Gramatura posiłku - ziemniaki, kasza, makaron, ryż, budyń 200g. - mięso, ryba, kiełbasa 100 g. - surówka lub jarzyny gotowane 100 g. - naleśniki, pierogi, racuchy, placki ziemniaczane 300g. - zupa 450 g. - kompot lub sok z wodą - 200 g. Zamawiający nie dopuszcza, ażeby w ciągu 2 tygodni wystąpiła powtarzalność tego samego posiłku. Jadłospis dostarczany jest do szkół i do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zwierzynie najpóźniej do ostatniego dnia poprzedniego miesiąca na następny miesiąc. Każda zmiana w jadłospisie wymaga akceptacji Zamawiającego. Posiłki muszą posiadać wymaganą przepisami kaloryczność i muszą być sporządzone zgodnie z wymogami sztuki kulinarnej i sanitarnej dla żywienia zbiorowego. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany zakresu usługi, tj. zmiany zarówno składu, jak i rodzaju posiłków przygotowywanych / dostarczanych w dany dzień o czym poinformuje Wykonawcę z wyprzedzeniem 2 dni roboczych. Dowożone posiłki winny być dostarczane własnym transportem Wykonawcy przystosowanym do przewozu żywności, na własny koszt w specjalistycznych termosach, gwarantujących utrzymanie odpowiedniej temperatury oraz jakości przewożonych potraw do punktów wydawania posiłków w poszczególnych szkołach. Posiłki będą wydawane w naczyniach dostarczanych przez Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru codziennie termosów po posiłku, brudnych naczyń oraz odpadów/nieczystości. Odbiór ustalany indywidualnie z Dyrektorami poszczególnych szkół. Wykonawca jest wytwórcą odpadów powstałych przy realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego i ponosi tym samym pełną odpowiedzialność za gospodarowanie tymi odpadami oraz koszty z tym związane zgodnie z ustawą o odpadach (t. j. Dz. U. z 2007r., Nr 39, poz. 251 z późn. zm.). Wykonawca będzie zobowiązany do pobierania i przechowywania próbek wszystkich potraw wchodzących w skład każdego posiłku zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17.04.2007r. w sprawie pobierania i przechowywania próbek żywności przez zakłady żywienia zbiorowego typu zamkniętego (Dz. U. z 2007, Nr 80, poz. 545 Wykonawca dostarczy dokumentację potwierdzającą ilość dostarczonych posiłków. Zamawiający zastrzega prawo dokonywania kontroli w trakcie przygotowania posiłków w miejscu ich produkcji wskazanym przez Wykonawcę. Za uchybienia ujawnione w trakcie kontroli np. Sanepidu wynikające ze świadczonej przez Wykonawcę usługi, której następstwem będą m. in. mandaty, kary odpowiada Wykonawca. Wszelkie posiłki powinny być przygotowane zgodnie z obowiązującymi normami żywieniowymi wg Instytutu Żywienia i Żywności, jak również przepisami prawa w zakresie higieny żywienia norm HCCAP. Koszty dowozu posiłków obciążają Wykonawcę. Wykonawca dostarczy dokumentację potwierdzającą ilość dostarczonych posiłków. Zamawiający zastrzega prawo dokonywania kontroli w trakcie przygotowania posiłków w miejscu ich produkcji wskazanym przez Wykonawcę. Za uchybienia ujawnione w trakcie kontroli np. Sanepidu wynikające ze świadczonej przez Wykonawcę usługi, której następstwem będą m. in. mandaty, kary odpowiada Wykonawca. Wszelkie posiłki powinny być przygotowane zgodnie z obowiązującymi normami żywieniowymi wg Instytutu Żywienia i Żywności, jak również przepisami prawa w zakresie higieny żywienia norm HCCAP.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 553210006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.wrota.lubuskie.pl/ugzwierzyn
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf