Przewozy autobusowe uczniów z terenu Gminy Jastarnia w w roku szkolnym 2012/2013


Urząd Miasta Jastarni ogłasza przetarg

 • Adres: 84-140 Jastarnia, ul. Portowa 24
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 675 19 99; 675 19 30 , fax. 58 6752176
 • Data zamieszczenia: 2012-08-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miasta Jastarni
  ul. Portowa 24 24
  84-140 Jastarnia, woj. pomorskie
  tel. 58 675 19 99; 675 19 30, fax. 58 6752176
  REGON: 00052523400000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przewozy autobusowe uczniów z terenu Gminy Jastarnia w w roku szkolnym 2012/2013
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przewóz uczniów od poniedziałku do piątku na następujących trasach: 1. Jurata - Jastarnia - Jurata - ok. 23 uczniów + 1 opiekun, 2. Jurata - Jastarnia (tylko rano) - ok. 17 uczniów + opiekun, 3. Kuźnica - Jastarnia - Kuźnica - ok. 54 uczniów + 1 opiekun, 4. Kuźnica -Jastarnia (tylko rano) - ok. 22 uczniów + 1 opiekun. Powyższe kursy odbywać się będą w dni nauki, których w roku szkolnym będzie 190. Średnia dzienna trasa przewozu to 104km. Szczegółowy rozkład jazdy zostanie przedstawiony przewoźnikowi na początku roku szkolnego po sporządzeniu planów zajęć szkolnych. Uczniowie muszą być dowiezieni do szkoły nie wcześniej niż 30 minut i nie później niż 5 minut przed rozpoczęciem lekcji. Odbiór dzieci po lekcjach musi nastąpić nie wcześniej niż 10 minut i nie później niż 30 minut po zakończeniu zajęć. Szczegółowy rozkład jazdy zostanie przedstawiony przewoźnikowi na początku roku szkolnego po sporządzeniu planów zajęć szkolnych. Z uwagi na zmiany organizacyjne pracy szkoły w trakcie roku szkolnego oraz ewentualne zmiany ilości dowożonych uczniów, oszacowana liczba dzieci i liczba kursów może ulec zmianie. Zamawiający może w trakcie trwania umowy zlecić Wykonawcy dodatkowe przewozy uczniów związane z wydarzeniami kulturalnymi oraz zawodami sportowymi za stawki ustalone w § 3 pkt 1 projektu umowy. Wartość przewozów dodatkowych nie może przekroczyć 10% wartości zamówienia podstawowego oraz odległości 1500km. Wykonawca musi posiadać zezwolenie na przewóz osób oraz co najmniej 1 objęty ubezpieczeniem OC autobus posiadający min. 42 miejsc siedzących. W przypadku awarii autobusu Wykonawca ma obowiązek zapewnić autobus zastępczy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 601720004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.jastarnia.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf