Przewóz uczniów wraz z zapewnioną opieką w trakcie przewozu do szkół podstawowych oraz gimnazjalnych na terenie Gminy Wołów


Urząd Miasta i Gminy Wołów ogłasza przetarg

 • Adres: 56-100 Wołów, Rynek - Ratusz
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 071 3895642
 • Data zamieszczenia: 2012-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miasta i Gminy Wołów
  Rynek - Ratusz
  56-100 Wołów, woj. dolnośląskie
  tel. 071 3895642
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.wolow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przewóz uczniów wraz z zapewnioną opieką w trakcie przewozu do szkół podstawowych oraz gimnazjalnych na terenie Gminy Wołów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest przewóz wraz z zapewnieniem opieki w trakcie przewozu do i ze szkół podstawowych oraz gimnazjalnych na terenie Gminy Wołów w okresie od 3 września 2012r. do 28 czerwca 2013r. w dni nauki. Organizacja roku szkolnego jest uregulowana Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 roku w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46, poz. 432 z późn. zm.). W ramach wykonywania przedmiotu umowy opisanego w ust.1, Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania dodatkowych przewozów w wymiarze do 300 km miesięcznie. W celu oceny ofert, Wykonawca powinien wyliczyć całkowitą wartość oferty uwzględniając ilość uczniów oraz zapewnienie opieki w trakcie dowozów i odwozów na poszczególnych trasach w ciągu obowiązującej umowy - i podać tzw. całkowitą cenę za usługę. Faktycznie poniesione miesięczne koszty przewozu uczniów rozliczane będą na podstawie zakupionych przez Zamawiającego biletów miesięcznych za każdego ucznia z uwzględnieniem wszelkich przysługujących takiemu uczniowi ulg i na zasadach opisanych poniżej: § Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia na określone dni innego niż ustalony rozkład jazdy po wcześniejszym powiadomieniu wykonawcy; § Szczegółowa, imienna liczba uczniów dla których zostaną zakupione bilety (w rozbiciu na poszczególne placówki oświatowe) zostanie podana do wiadomości wykonawcy przez Dyrektorów Szkół przed rozpoczęciem każdego semestru; § Zamawiający zastrzega możliwe odstępstwa od podanego harmonogramu przewozów uzależnione od zmiany planów lekcji, ilości dzieci, likwidacji szkół, zmiany organizacji roku szkolnego, odpracowywania dni wolnych etc.; § Ilość kupowanych biletów miesięcznych w okresie roku szkolnego może ulegać zmianie. W przypadku zwiększenia ilości dowożonych uczniów - Wykonawca musi zapewnić ich dowóz na warunkach podanych w ofercie. Z tytułu zmniejszenia ilości dowożonych uczniów Zamawiający nie przewiduje ponoszenia dodatkowych opłat z tego tytułu; § Wykaz miejscowości, z których należy dowieść uczniów do poszczególnych szkół oraz ilość uczniów z danej miejscowości przedstawia załącznik nr 1 do SIWZ. Ilość uczniów podana w załączniku może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w ciągu roku szkolnego 2012/2013; § Rozliczenia będą dokonywane w cyklu miesięcznym i na podstawie zestawienia miesięcznych biletów. 2. Wymagania zamawiającego odnośnie realizacji przedmiotu zamówienia: 1. Wykonawca jest zobowiązany dbać o stan techniczny pojazdu / pojazdów. 2. Wykonawca zapewnia bezpieczeństwo, bezawaryjność i punktualność pojazdów. 3. Wykonawca zapewni odpowiednią ilość autobusów z ilością miejsc siedzących dla wszystkich pasażerów. 4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków transportu dzieci oraz zobowiązuje się do ubezpieczenia pasażerów od następstw nieszczęśliwych wypadków i poniesienia związanych z tym kosztów. 5. W sytuacjach awaryjnych Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia transportu zastępczego. 6. Wykonawca zobowiązany jest współpracować z Zamawiającym w zakresie przedmiotu zamówienia. 7. Transport dla uczniów odbywał się będzie na terenie Gminy Wołów trasami i w godzinach wyszczególnionymi w rozkładzie jazdy autobusów uzgodniony z Zamawiającym. 8. Opiekę nad dziećmi w autobusie podczas dowozów zagwarantuje Wykonawca. 9. Pojazdy uczestniczące w dowozach muszą odpowiadać ogólnym warunkom przewozu osób, muszą posiadać ważne polisy ubezpieczeniowe OC i NW oraz aktualne badania techniczne. 10. Wykonawca musi dysponować ilością kierowców odpowiednią do realizacji zamówienia, przy czym kierowcy muszą posiadać stosowne uprawnienia tj. ważne prawo jazdy odpowiedniej kategorii, ważne świadectwo kwalifikacji lub zaświadczenie o ukończeniu kursu dokształcającego kierowców przewożących osoby. 11. Przewozy mogą być dokonywane środkami transportu spełniającymi wymagania techniczne określone w przepisach ustawy Prawo o ruchu drogowym i innych przepisach związanych z przewozem osób. 12. Przy dowożeniu uczniów kursami ogólnodostępnymi Wykonawca musi uruchomić w razie potrzeby dodatkowe kursy, aby zapewnić uczniom bezpieczne i higieniczne warunki w czasie przewozu
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 601700000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.wolow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf