Przetarg nieograniczony na dowożenie uczniów do szkół gminy Łomża w roku szkolnym 2012/2013 o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 Prawa zamówień publicznych.


Zarząd Ekonomiczny Szkół Gminy Łomża ogłasza przetarg

 • Adres: 18-400 Łomża, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1A
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. (086) 216 58 36 , fax. (086) 215 12 39
 • Data zamieszczenia: 2012-08-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Ekonomiczny Szkół Gminy Łomża
  ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1A 1A
  18-400 Łomża, woj. podlaskie
  tel. (086) 216 58 36, fax. (086) 215 12 39
  REGON: 45001112700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminalomza.pl/bip/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg nieograniczony na dowożenie uczniów do szkół gminy Łomża w roku szkolnym 2012/2013 o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 Prawa zamówień publicznych.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dowożenie i odwożenie po zajęciach autobusami uczniów szkół gminy Łomża ,w dniach nauki szkolnej w roku szkolnym 2012/2013, na następujących trasach : a) Bacze Suche - Wygoda - Modzele Skudosze - Modzele Wypychy - Wygoda - Podgórze - Łomża (plus dwukrotnie trasa powrotna) - 122 km , b) Koty - Lutostań - Gać - Milewo - Puchały - Wyrzyki - Rowy - Łomża (plus trasa powrotna) - 105 km. W ramach zamówienia (w cenie przewozu za 1 km ustalonej w wyniku niniejszego postępowania przetargowego) realizowane będą również w dniach nauki szkolnej dodatkowe przewozy uczniów związane z funkcjonowaniem szkoły (wyjazdy na zawody sportowe, wycieczki, do kina i teatru). Przewozy takie będą realizowane przez wykonawcę zamówienia jedynie w wypadku zapewnienia przez niego prawidłowego czasu dowozu i odwożenia uczniów po zajęciach szkolnych. Uczniowie muszą być dowiezieni do szkół przed godziną 7:50, powrót w godzinach 13:30 - 16:00. Szczegółowe godziny przewozów zostaną ustalone po zatwierdzeniu przez dyrektorów szkół. Szacunkowa długość tras przewozu w ciągu roku szkolnego 2012/2013 to 42 000 km.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 601720004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gminalomza.pl/bip/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf