Przetarg nieograniczony - Modernizacja budynków gospodarczych na terenie Leśnictwa Biały Bór na potrzeby Nadleśnictwa Jamy


Nadleśnictwo Jamy ogłasza przetarg

  • Adres: 86-318 Rogóźno, Jamy 5
  • Województwo: kujawsko-pomorskie
  • Telefon/fax: tel. 056 4689732 , fax. 056 4689728
  • Data zamieszczenia: 2012-08-13
  • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

  • I.1. Nazwa i adres: Nadleśnictwo Jamy
    Jamy 5 5
    86-318 Rogóźno, woj. kujawsko-pomorskie
    tel. 056 4689732, fax. 056 4689728
    REGON: 87053001700000
  • Adres strony internetowej zamawiającego: jamy.torun.lasy.gov.pl
  • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

  • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
  • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
    Przetarg nieograniczony - Modernizacja budynków gospodarczych na terenie Leśnictwa Biały Bór na potrzeby Nadleśnictwa Jamy
  • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
  • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
    Przedmiotem zamówienia są: prace remontowe ogólnobudowlane na terenie Leśnictwa Biały Bór w m.Biały Bór 1a, gm. Grudziądz, obejmujące swym zakresem: a) Przebudowę budynku gospodarczego na budynek gospodarczo-garażowy z wiatą na drewno - rozebranie i utylizacja pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych, - rozebranie konstrukcji więźb dachowych, - rozebranie ścianek działowych i konstrukcyjnych, - rozebranie stropów, - rozebranie ścian betonowych (boksy), - rozebranie ścianek pełnych z cegły, - rozebranie podłoża z betonu żwirowego, - wykonanie robót murowych dla przebudowy budynku, - wykonanie otworów dla bram garażowych i otworu drzwiowego, - wywóz gruzu na miejsce wskazane przez Zamawiającego, - przygotowanie podłoża ścian do ułożenia nowej więźby i wieńca żelbetowego, - wykonanie podlewki betonowej dla wyrównania poziomów, - wykonanie wieńców monolitycznych na ścianach, - wymurowanie ścian szczytowych wraz z tynkami zewnętrznymi, - obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach szczytowych, - wykonanie nowej więźby dachowej, - ołacenie połaci dachowych: łaty i kontrłaty, - wykonanie izolacji z folii polietylenowej; - wykonanie nowego pokrycia dachowego z blachodachówki, - montaż orynnowania i obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej powlekanej, - zamurowanie otworów okiennych i drzwiowych , - uzupełnienie ścian cegłami ceramicznymi wraz z uzupełnieniem tynków zwykłych wewnętrznych, - dwukrotne malowanie starych tynków wewnętrznych ścian; - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, - montaż bram garażowych, - wykonanie podkładów betonowych na podłożu gruntowym-podłoże posadzkowe zatarte i szlifowane, - wykonanie okładziny stropu od spodu blachą trapezową, - zmiana i rozdział instalacji oświetleniowej garażu, - naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni, - przemurowanie ciągłe pęknięć przy użyciu zaprawy cementowej w ścianach cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, - uzupełnienie tynków zewnętrznych nakrapianych, - jednokrotne gruntowanie oczyszczonej i naprawionej elewacji, - malowanie całości tynków zewnętrznych farbą silikonową, - mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników, - profilowanie i zagęszczenie podłoża, - wykonanie podsypki piaskowej z zagęszczeniem, - ułożenie podjazdów z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej, - ułożenie obrzeży betonowych na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową b) Rozbiórkę budynku gospodarczego - szopy murowanej - rozebranie pokrycia dachowego z dachówki, - rozebranie konstrukcji więźb dachowych ze stolcami, - rozebranie konstrukcji więźb dachowych-ołacenie dachu, deski okapowe, gzymsowe, wiatrowe, - rozebranie drewnianych podłóg ślepych, - rozebranie drewnianych legarów, - rozebranie belek stropowych, - rozebranie murów i słupów w budynku na zaprawie cementowo-wapiennej, - rozebranie podłoża z betonu żwirowego, - rozebranie ław fundamentowych oraz murów z kamienia na zaprawie cementowo-wapiennej poniżej terenu, - złożenie we wskazanym miejscu uzyskanych z rozbiórki materiałów drewnianych, - wywóz gruzu na miejsce wskazane przez Zamawiającego, - zasypanie wykopów wraz z niwelacją terenu i uprzątnięcie placu po rozbiórce, oraz wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i objęcie kierownictwa budowy przez kierownika budowy. Szczegółowy zakres robót został określony w oparciu o: dokumentację projektową, przedmiar robót, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót Wykonawca zobowiązany będzie do złożenia pisemnego oświadczenia o prawidłowości wykonania prac oraz oczyszczenia terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych, zgodnie z §8 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649 z późn. zm.) oraz złożenia Zamawiającemu karty przekazania odpadów zawierających azbest.
  • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454530007
  • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
  • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
  • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
  • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 60 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

  • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
  • Informacja na temat wadium: 1. Wadium. Zamawiający wymaga wniesienia wadium 2. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 2 500,00zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100). 3. Wykonawca wnosi wadium: - w pieniądzu, sposób przekazania: przelewem na konto BGŻ Grudziądz nr 19203000451110000001937920. - w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - w gwarancjach bankowych - w gwarancjach ubezpieczeniowych - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r Nr 42, poz. 275, z późn.zm.) przed upływem terminu składania ofert. Przy czym za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego. Wadium wnoszone w formach, które określa pkt. VIII.3.b),c),d),e) Wykonawca składa w następujący sposób: - oryginał poręczeń bankowych, gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych należy złożyć w kasie Nadleśnictwa Jamy, Jamy 5, 86-318 Rogóźno - pokój nr 9, przed upływem terminu do składania ofert; 4. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. VIII.9.SIWZ. 5. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz po wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 6. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofa ofertę przed upływem terminu składania ofert. 7. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. VIII.4.SIWZ, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 8. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 9. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26, ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25, ust. 1 lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie. 10. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana: a)odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c)zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

  • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
  • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
  • IV.2. Kryteria oceny ofert
  • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
  • IV.3. Informacje administracyjne
  • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: jamy.torun.lasy.gov.pl
  • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf