Przetarg na zakup , dostawa oraz montaż wyposażenia do Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Gostkowie , dostawa materiałów plastycznych, pomocy dydaktycznych , wyprawek dla przedszkolaka, na cele realizacji projektu pt. Mały skrzat poznaje świat


Gmina Gołymin-Ośrodek ogłasza przetarg

 • Adres: 06-420 Gołymin-Ośrodek, ul. Szosa Ciechanowska 8
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 23 671 60 20 , fax. 23 671 60 93
 • Data zamieszczenia: 2012-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Gołymin-Ośrodek
  ul. Szosa Ciechanowska 8 8
  06-420 Gołymin-Ośrodek, woj. mazowieckie
  tel. 23 671 60 20, fax. 23 671 60 93
  REGON: 13037809000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.golymin-osrodek.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg na zakup , dostawa oraz montaż wyposażenia do Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Gostkowie , dostawa materiałów plastycznych, pomocy dydaktycznych , wyprawek dla przedszkolaka, na cele realizacji projektu pt. Mały skrzat poznaje świat
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakup , dostawa oraz montaż wyposażenia do Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Gostkowie , dostawa materiałów plastycznych, pomocy dydaktycznych , wyprawek dla przedszkolaka, na cele realizacji projektu pt. Mały skrzat poznaje świat.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 391621006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.golymin-osrodek.biuletyn.net
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf