Przeprowadzeniu kursu specjalistycznego z zakresu ochrony zdrowia pt. Zintegrowane techniki diagnostyki i terapii manualnej w oparciu o techniki tkanek miękkich w ramach zadania nr 7 Uniwersytecki Ośrodek Kształcenia Ustawicznego w ramach projektu Budowa potencjału dydaktycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na poziomie europejskim


Uniwersytet Rzeszowski ogłasza przetarg

 • Adres: 35-959 Rzeszów, ul. Rejtana 16c
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 017 8721018 , fax. 017 8721262
 • Data zamieszczenia: 2012-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Rzeszowski
  ul. Rejtana 16c 16c
  35-959 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 017 8721018, fax. 017 8721262
  REGON: 69156004000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.univ.rzeszow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przeprowadzeniu kursu specjalistycznego z zakresu ochrony zdrowia pt. Zintegrowane techniki diagnostyki i terapii manualnej w oparciu o techniki tkanek miękkich w ramach zadania nr 7 Uniwersytecki Ośrodek Kształcenia Ustawicznego w ramach projektu Budowa potencjału dydaktycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na poziomie europejskim
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przeprowadzeniu kursu specjalistycznego z zakresu ochrony zdrowia pt. Zintegrowane techniki diagnostyki i terapii manualnej w oparciu o techniki tkanek miękkich w ramach zadania nr 7 Uniwersytecki Ośrodek Kształcenia Ustawicznego w ramach projektu Budowa potencjału dydaktycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na poziomie europejskim
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 803200003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: WYKSZTAŁCENIE
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.univ.rzeszow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf