Przeprowadzenie zajęć dla uczestników i uczestniczek projektu (dzieci 3-5 lat) Przedszkolne zuchy


Gmina Jadów ogłasza przetarg

 • Adres: 05-280 Jadów, ul. Jana Pawła II 17
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 025 6754044 , fax. 025 6754384
 • Data zamieszczenia: 2012-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Jadów
  ul. Jana Pawła II 17 17
  05-280 Jadów, woj. mazowieckie
  tel. 025 6754044, fax. 025 6754384
  REGON: 00053642700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.jadow.az.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przeprowadzenie zajęć dla uczestników i uczestniczek projektu (dzieci 3-5 lat) Przedszkolne zuchy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie zajęć dla uczestników i uczestniczek projektu (dzieci 3-5 lat) Przedszkolne zuchy współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej wraz z wszelkimi kosztami jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej realizacji przedmiotu zamówienia. Zakres rzeczowy prac obejmuje: 1. Zajęcia w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Urlach Część 1: zajęcia z języka angielskiego dla dzieci w wieku 3-5lat - 88 godzin - 1 osoba, Część 2: zajęcia z rytmiki dla dzieci w wieku 3-5lat - 88 godzin - 1 osoba, Cześć 3: zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci w wieku 3-5lat - 88 godzin - 1 osoba, Część 4: zajęcia z artterapii dla dzieci w wieku 3-5lat - 44 godziny - 1 osoba, Część 5: zajęcia z logopedą dla dzieci w wieku 3-5lat - 308 godzin - 1 osoba, Część 6: zajęcia z psychologiem dla dzieci w wieku 3-5lat - 176 godzin - 1 osoba, Część 7: zajęcia z oligofrenopedagogiem dla dzieci w wieku 3-5lat - 176 godzin - 1 osoba, 2. Zajęcia w Gminnym Przedszkolu w Jadowie Część 8: zajęcia z języka angielskiego dla dzieci w wieku 3-5lat - 264 godziny - 1 osoba, Część 9: zajęcia z rytmiki dla dzieci w wieku 3-5lat - 264 godziny - 1 osoba, Cześć 10: zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci w wieku 3-5lat - 132 godziny - 1 osoba, Część 11: zajęcia z artterapii dla dzieci w wieku 3-5lat - 88 godzin - 1 osoba, Część 12: zajęcia z logopedą dla dzieci w wieku 3-5lat - 308 godzin - 1 osoba, Część 13: zajęcia z psychologiem dla dzieci w wieku 3-5lat - 176 godzin - 1 osoba.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 801100008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawcy nie są zobowiązani do wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.jadow.az.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf