Przeprowadzenie szkolenia grupowego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, dla osób uprawnionych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gliwicach pt.: Pracownik działu kadr i rachuby płac (Część 1), Rachunkowość - księgowość - komputer (Część 2), Pracownik administracji biurowej (Część 3).


Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach ogłasza przetarg

 • Adres: 44-100 Gliwice, pl. Inwalidów Wojennych 12
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 0-32 231-18-41 , fax. 0-32 231-59-66
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach
  pl. Inwalidów Wojennych 12 12
  44-100 Gliwice, woj. śląskie
  tel. 0-32 231-18-41, fax. 0-32 231-59-66
  REGON: 27675325700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pup.gliwice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przeprowadzenie szkolenia grupowego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, dla osób uprawnionych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gliwicach pt.: Pracownik działu kadr i rachuby płac (Część 1), Rachunkowość - księgowość - komputer (Część 2), Pracownik administracji biurowej (Część 3).
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część 1 - szkolenie dla 43 osób pt. Pracownik działu kadr i rachuby płac, część 2 - szkolenie dla 28 osób pt. Rachunkowość - księgowość - komputer, część 3 - szkolenie dla 28 osób pt. Pracownik administracji biurowej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 805300008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium nie jest wymagane.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pup.gliwice.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf