Przedsięwzięcie: Rekonstrukcja zabytkowych murów obronnych na terenie Nowego/II etap. Zadanie: Nowe, mury miejskie (XIV-XVI wiek); ratownicze roboty i prace budowlano-konserwatorskie- II etap


Gmina Nowe ogłasza przetarg

 • Adres: 86170 Nowe, Pl. Św. Rocha
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 52 33 37 210 , fax. 52 33 28 466
 • Data zamieszczenia: 2017-06-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Nowe
  Pl. Św. Rocha 5
  86170 Nowe, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 52 33 37 210, fax. 52 33 28 466
  REGON: 9235103800000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przedsięwzięcie: Rekonstrukcja zabytkowych murów obronnych na terenie Nowego/II etap. Zadanie: Nowe, mury miejskie (XIV-XVI wiek); ratownicze roboty i prace budowlano-konserwatorskie- II etap
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Nazwa zamówienia: „Przedsięwzięcie: Rekonstrukcja zabytkowych murów obronnych na terenie Nowego/II etap. Zadanie: Nowe, mury miejskie (XIV-XVI wiek); ratownicze roboty i prace budowlano-konserwatorskie- II etap” 2.Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7, 45.11.10.00-8, 45.45.31.00-8 3. Opis przedmiotu zamówienia: Zamówienie dotyczy wykonania m.in. następujących rodzajów prac: - Usunięcie współczesnych cegieł z muru, - Usunięcie uzupełnień z zaprawy cementowej, - Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żużlowej 14x14 cm na podsypce cementowo- piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - Wykopy wąskoprzestrzenne, - Czyszczenie muru, trzykrotna hydrolizacja pionowych murów nieotynkowanych, - Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo- piaskowej, - Usunięcie nawarstwień biologicznych, - Czyszczenie ścierne nurów gładkich, - Wykonanie czterokrotnych okładów odsalających gr. 15 mm, - Naprawa powierzchni murów z kamienia łamanego miękkiego na zaprawie cementowo- wapiennej przez wstawienie brakujących elementów z wykuciem przy powierzchni ponad 0,35m2 i głębokości 0,30 m, - Uzupełnienie brakujących fragmentów w murach grubych z cegły klasztornej z zachowaniem związania na zaprawie wapiennej- mur gładki gr. ponad 1 ceg. i gr. 1 ceg., - Wykonanie korony muru z cegły klasztornej. 4.Szczegółowy zakres i warunki wykonania robót określa Decyzja nr WZN/181/2016 Kujawsko- Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Dokumentacja konserwatorska- Program Prac Konserwatorskich i Restauratorskich, Dokumentacja projektowa oraz przedmiar robót będący integralną częścią dokumentacji projektowej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf