Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac związanych z realizacją zadania pn: Boisko wielofunkcyjne przy MSP 1 w Knurowie, ul. A. Słoniny 1


Miejska Szkoła Podstawowa nr 1 ogłasza przetarg

 • Adres: 44-190 Knurów, ul. Antoniego Słoniny 1
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 0-32 2352715 , fax. 0-32 2352715
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejska Szkoła Podstawowa nr 1
  ul. Antoniego Słoniny 1 1
  44-190 Knurów, woj. śląskie
  tel. 0-32 2352715, fax. 0-32 2352715
  REGON: 00072719100000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Szkoła podstawowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac związanych z realizacją zadania pn: Boisko wielofunkcyjne przy MSP 1 w Knurowie, ul. A. Słoniny 1
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres prac obejmuje m.in.: 1. usunięcie nawierzchni asfaltowej o grub. 15,00 cm - ok. 1506,00 m2, 2. wykonanie wykopów - ok. 187,00 m3, 3. odwodnienie terenu - ok. 116,00 m2, + długość drenażu - ok. 217,00 m, 4. budowę boiska wielofunkcyjnego w nawierzchni z trawy sztucznej o właściwościach i technologii układania określonych w dokumentacji projektowej - powierzchnia ok. 1261,00 m2, w tym: 4.1. boiska do piłki ręcznej o wymiarach 22,00 m x 42,00 m, 4.2. boiska do koszykówki (wpisane w boisko do piłki ręcznej) o wymiarach 17,00 m x 28,00 m, 4.3. boiska do siatkówki (wpisane w boisko do piłki ręcznej) o wymiarach 13,00 m x 24,00 m, 4.4. skoczni do skoku w dal wraz z rozbiegiem, 4.5. bieżni do biegów na 60,00 m, 5. budowę chodników - ok. 419,00 m2, 6. budowę ogrodzenia - ok. 190,00 m, 7. wykonanie oświetlenia boiska - 4 komplety lamp na 2 wysięgnikach. Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa, przedmiar robót, Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz ustalenia wynikające z projektu umowy. Kod przedmiotu zamówienia wg wspólnego słownika zamówień CPV (nomenklatura): kod podstawowy: 45212220-4 - Roboty budowlane związane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi, Kody dodatkowe: 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę, 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej, 45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452122204
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 98 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępujący do przetargu winien wnieść wadium w wysokości 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych), którego beneficjentem jest Zamawiający, czyli Miejska Szkoła Podstawowa nr 1 w Knurowie. 2. Wadium winno być wniesione przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 pzp. 4. W takim przypadku z treści dokumentu musi jednoznacznie wynikać, że Beneficjentem wadium jest Zamawiający tj. Miejska Szkoła Podstawowa nr 1 w Knurowie. 5. Wadium winno być ważne na cały okres związania ofertą. 6. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Pełnomocnika Zamawiającego tj. Miejskiego Zespołu Jednostek Oświatowych w Knurowie, tj. GETIN Bank S.A. z siedzibą przy ul. Pszczyńskiej 10, 40-479 w Katowicach, konto nr 90 1560 1081 2121 0978 2501 0004. 7. Wadium w pieniądzu uważa się za wniesione w terminie z chwilą uznania rachunku bankowego Zamawiającego przed upływem terminu do składania ofert. 8. Wadium wniesione w pieniądzu przechowywane jest na rachunku bankowym. 9. Wadium w pozostałych formach w oryginale należy złożyć w kasie Miejskiego Zespołu Jednostek Oświatowych w Knurowie Aleja Lipowa 12 (II piętro, pokój nr 301), nie później niż do terminu składania ofert wyznaczonego w niniejszej SIWZ i nie powinno ono stanowić załącznika do oferty - z uwagi na konieczność zwrotu dokumentu. Kasa jest czynna od poniedziałku do czwartku w godz. od 10.30 - 14.00, a w środy od 10.30 do 15.30. 10. Wadium w pozostałych formach uważa się za wniesione w terminie z chwilą złożenia w kasie Miejskiego Zespołu Jednostek Oświatowych przed upływem terminu składania ofert

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.knurow.edu.pl/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf