Przedmiotem zamówienia jest demontaż istniejących elementów oraz wykonanie projektu i robót, polegających na wykonaniu sieci komputerowej na terenie Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu (obszar oddziałów: II, VA, VIA, VIC, RTG).


Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu ogłasza przetarg

 • Adres: 53-439 Wrocław, ul. Grabiszyńska 105
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 071 3349520, 410
 • Data zamieszczenia: 2012-08-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu
  ul. Grabiszyńska 105 105
  53-439 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 071 3349520, 410
  REGON: 00029429500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dcchp.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przedmiotem zamówienia jest demontaż istniejących elementów oraz wykonanie projektu i robót, polegających na wykonaniu sieci komputerowej na terenie Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu (obszar oddziałów: II, VA, VIA, VIC, RTG).
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest demontaż istniejących elementów oraz wykonanie projektu i robót, polegających na wykonaniu sieci komputerowej na terenie Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu (obszar oddziałów: II, VA, VIA, VIC, RTG). 1. Zadanie - demontaż wykonanych przez poprzedniego Wykonawcę istniejących elementów sieci wraz z naprawą uszkodzonych powierzchni - zgodnie z ekspertyzą rzeczoznawcy będącą w posiadaniu Zamawiającego. 2. Zadanie - Wykonanie projektu i prac polegających na dokończeniu rozbudowy sieci komputerowej na terenie Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu (obszar oddziałów: II, VA, VIA, VIC, RTG) na podstawie projektu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 49 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.dcchp.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf