Przebudowa z remontem drogi gminnej ulicy Kilińskiego w Kurowie wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 2536L Kurów - Wąwolnica


Gmina Kurów ogłasza przetarg

 • Adres: 24-170 Kurów, ul. Lubelska 35
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 081 8811777, 8811151, 8811071 , fax. 081 8811151, 8811777, 8811071
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kurów
  ul. Lubelska 35 35
  24-170 Kurów, woj. lubelskie
  tel. 081 8811777, 8811151, 8811071, fax. 081 8811151, 8811777, 8811071
  REGON: 43101962600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kurow.eu
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa z remontem drogi gminnej ulicy Kilińskiego w Kurowie wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 2536L Kurów - Wąwolnica
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa z remontem drogi gminnej ulicy Kilińskiego w Kurowie wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 2536L Kurów - Wąwolnica, polegająca na wykonaniu następującego zakresu robót: 1. Odtworzenie trasy w terenie 2. Roboty ziemne i rozbiórki. 3. Nawierzchnia bitumiczna. 4. Chodniki i wyspy wyniesione 5. Miejsca postojowe. 6. Oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu. Szczegółowy zakres zamówienia zawierają: a) dokumentacja projektowa, b) przedmiar robót, c) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) stanowiące integralną część SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452330009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.kurow.eu
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf