Przebudowa ulicy Sezamkowej w Szamotułach


Urząd Miasta i Gminy Szamotuły ogłasza przetarg

 • Adres: 64-500 Szamotuły, ul. Dworcowa 26
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 061 2927501 , fax. 061 2920072
 • Data zamieszczenia: 2012-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miasta i Gminy Szamotuły
  ul. Dworcowa 26 26
  64-500 Szamotuły, woj. wielkopolskie
  tel. 061 2927501, fax. 061 2920072
  REGON: 00052657000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.szamotuly.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa ulicy Sezamkowej w Szamotułach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres rzeczowy prac obejmuje m.in.: - roboty drogowe: 1. Rozbiórka krawężników betonowych, ław z betonu pod krawężniki, obrzeży betonowych 8x30 cm, nawierzchni chodników z płyt betonowych 35x35x5 cm, nawierzchni z betonu o gr. 15 cm, 2. Chodniki z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm na podsypce piaskowej - 383,730 m2, 3. Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - 4048,900 m2, 4. Ułożenie obrzeży betonowych o wym. 30x8 cm na podsypce pisakowej -417,120 m, 5. Ułożenie krawężników betonowych o wym. 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej - 1194,800 m, 6. Oznakowanie pionowe -17 szt., - sieć kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami: 1. Rurociąg PVC o śr. 350 mm - 15,00 m, 2. Rurociąg PVC o śr. 300 mm - 206,50 m, 3. Przykanaliki do wpustów PVC o śr. 200 mm - 48,50 m (10szt.), 4. Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm - 14 stud., 5. Studzienki ściekowe betonowe o śr. 500 mm - 10 szt., - sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami: 1. Rurociąg PVC o śr. 200 mm - 39,5 m, 2. Rurociąg PVC o śr. 315 mm - 138,0 m, 3. Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm - 20 stud., - remont oświetlenia drogowego: 1. Wymiana słupów oświetleniowych na słupy oświetleniowe stalowe, ocynkowane okrągłe posadowione w gruncie o wys. 8 m typu SW-8 lub równoważne 11 szt., 2. Montaż wysięgników rurowych jednoramiennych o dł. 1,5 m - 11 szt., 3. Montaż opraw oświetleniowych typu SGS 102 100W lub równoważne - 11 szt, 3. Wymiana kabla energetycznego - 500,00 m, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w następujących załącznikach do siwz: 1. Dokumentacja projektowo - wykonawcza - załącznik nr 7, 2. Przedmiar robót - załącznik nr 8, 3. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - załącznik nr 9, Uwaga: W związku z faktem, ze roboty będą prowadzone w ruchu ulicznym, przed sporządzeniem oferty zaleca się dokonanie wizji lokalnej terenu budowy i uwzględnienie w cenie ofertowej wszystkich kosztów związanych z powyższymi utrudnieniami. Wyłoniony w przetargu Wykonawca po podpisaniu umowy ma obowiązek przed przystąpieniem do prac opracować i przedstawić do zatwierdzenia projekt czasowej organizacji ruchu
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.szamotuly.pl / przetargi / przetargi powyżej 14000 euro
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf