Przebudowa ul. Owocowej w Kryrach na odcinku od skrzyżowania z ulicą Wyzwolenia do posesji nr 12


Gmina Suszec ogłasza przetarg

 • Adres: 43-267 Suszec, ul. Lipowa 1
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 44993050 , fax. 32 4493051
 • Data zamieszczenia: 2012-08-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Suszec
  ul. Lipowa 1 1
  43-267 Suszec, woj. śląskie
  tel. 32 44993050, fax. 32 4493051
  REGON: 27625834500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.suszec.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa ul. Owocowej w Kryrach na odcinku od skrzyżowania z ulicą Wyzwolenia do posesji nr 12
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  ZGODNIE Z PKT 3 SIWZ: 3. Opis przedmiotu zamówienia: 3.1 Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: Przebudowa ul. Owocowej w Kryrach na odcinku od skrzyżowania z ulicą Wyzwolenia do posesji nr 12, zwanego dalej zamówieniem. 3.2 ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH obejmuje w szczególności: wykonanie przebudowy ul. Owocowej w Kryrach - na odcinku od skrzyżowania z ulicą Wyzwolenia do posesji nr 12 o długości około 170mb wraz z zabezpieczeniem sieci gazowej. W ramach robót przewiduje się: - wykonanie wyrównania istniejącej podbudowy i ułożenie warstw bitumicznych jezdni na odcinku od km 0+10 do km 0+170 - wykonanie nowej konstrukcji jezdni na odcinku o długości 10m na początku i końcu opracowania (od początku opracowania do km 0+10 i od km 0+170 do końca opracowania) - wykonanie poboczy utwardzonych kruszywem kamiennym o szerokości 0,50m - zabezpieczenie wodociągu i gazociągu rurą ochronna zgodnie z uzgodnieniem branżowym - uporządkowanie terenu. W cenie ofertowej należy skalkulować również wszystkie koszty określone w pkt. 15 ust. 3 lit. a) SIWZ, w tym m.in.: koszty przygotowania tymczasowej organizacji ruchu oraz obsługi geodezyjnej, a także koszty ewentualnych nadzorów branżowych, w tym związanych z zabezpieczeniem sieci gazowej. 3.3 Przedmiot zamówienia obejmuje również wszystkie prace i obowiązki wykonawcy wymienione w istotnych postanowieniach umowy - stanowiących załącznik nr 2 do SIWZ. Wykonawca jest zobowiązany do uważnego przeanalizowania dokumentacji niniejszego zamówienia w celu zapoznania się z zakresem robót oraz aby być w pełni świadomym praw i obowiązków warunków umownych i wynikających z nich następstw. 3.4 Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania dróg 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg 3.5 Szczegółowy opis zamówienia stanowią: a) formularz przedmiaru robót - zał. 1.A do SIWZ, b) projekt wraz z załącznikami (plany, rysunki, zakres i lokalizacja robót, uzgodnienia) - zał. nr 9, c) projekt czasowej (na czas prowadzenia robót) organizacji ruchu - zał. nr 10, i zwane są w dalszej treści SIWZ dokumentacją projektową, oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - zał. nr 11 do niniejszej SIWZ. Uwaga: Przedstawione w w/w dokumentacji projektowej oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót wskazania na urządzenia techniczne i materiały z podaniem producenta, należy traktować jako przykładowe, ze względu na zasady ustawy prawo zamówień publicznych, a zwłaszcza art. 29. Oznacza to, że wykonawcy mogą zaproponować inne rozwiązania, z zachowaniem odpowiednich, równoważnych, tj. nie gorszych niż wskazane w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, parametrów technicznych, dla osiągnięcia oczekiwanej funkcjonalności i trwałości całego układu, będącego przedmiotem zamówienia, z zapewnieniem uzyskania przez wykonawcę i na jego koszt wszelkich ewentualnych uzgodnień, w tym w razie potrzeby autora dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Wykazanie równoważności proponowanych rozwiązań spoczywa na Wykonawcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451112000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: ZAMAWIAJĄCY NIE WYMAGA WNIESIENIA WADIUM

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.suszec.iap.pl/6585,16681,16870/16870/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf