Przebudowa stropodachu nad pawilonem C-2 w ramach inwestycji pn.: Przebudowa konstrukcji dachów pawilonów C1/C2 wraz z remontem pomieszczeń MUZEUM Historii AGH i Techniki


Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica ogłasza przetarg

 • Adres: 30-059 Kraków, Al. Mickiewicza 30
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 012 6173595 , fax. (012) 6173595, 6173363
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica
  Al. Mickiewicza 30 30
  30-059 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 012 6173595, fax. (012) 6173595, 6173363
  REGON: 00000157700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dzp.agh.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa stropodachu nad pawilonem C-2 w ramach inwestycji pn.: Przebudowa konstrukcji dachów pawilonów C1/C2 wraz z remontem pomieszczeń MUZEUM Historii AGH i Techniki
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przebudowa stropodachu nad pawilonem C-2 w ramach inwestycji pn.: Przebudowa konstrukcji dachów pawilonów C1/C2 wraz z remontem pomieszczeń MUZEUM Historii AGH i Techniki Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie: Dla części I - do 120 dni od podpisania umowy, (przekazanie placu budowy, nastąpi nie później niż 8 dni od podpisania umowy). Dla części II - do 110 dni od podpisania umowy, (przekazanie placu budowy, nastąpi nie później niż 8 dni od podpisania umowy)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 120 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 40 000.00 PLN (słownie: czterdzieści tysięcy 00/100 PLN) 2. Wadium należy wnieść w terminie do dnia 2014-05-30 do godz. 11:30. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: - pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Pekao S.A. 96 1240 4722 1111 0000 4858 2922 Nr IBAN: PL 96 1240 4722 1111 0000 4858 2922. Nr SWIFT: PKO PP LPW - poręczeniach bankowych, lub poręczeniach Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; - gwarancjach bankowych; - gwarancjach ubezpieczeniowych - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.dzp.agh.edu.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf