Przebudowa nawierzchni ul. Kolorowej


Gmina Miasta Rypina ogłasza przetarg

 • Adres: 87-500 Rypin, ul. Warszawska 40
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 54 280 96 19 , fax. 54 280 96 54
 • Data zamieszczenia: 2012-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasta Rypina
  ul. Warszawska 40 40
  87-500 Rypin, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 54 280 96 19, fax. 54 280 96 54
  REGON: 91086671000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.rypin.eu
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa nawierzchni ul. Kolorowej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem postępowania są roboty budowlane związane z przebudową nawierzchni ulicy Kolorowej polegającą na wykonaniu nowej nawierzchni z kostki brukowej betonowej z wykorzystaniem istniejących płyt drogowych jako podbudowy. Zakres robót obejmuje wykonanie m.in.: 1. Rozbiórkę fragmentów istniejących nawierzchni z płyt wielootworowych oraz nawierzchni betonowej w ilości ok. 45 m2. 2. Rozbiórkę krawężników drogowych w ilości ok. 290 mb. 3. Korytowania na połączeniach z istniejącymi drogami oraz na fragmentach poszerzeń z wykonaniem podbudowy betonowej w ilości ok. 70 m2. 4. Krawężników betonowych drogowych wtopionych na ławie betonowej w ilości ok. 400 mb. 5. Nawierzchni pieszojezdni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej z miejscowym wyrównaniem nierówności istniejącej nawierzchni betonem B-10 w ilości ok. 700 m2. 6. Regulacji urządzeń podziemnych 7. Dwóch studzienek ściekowych z przyłączami do istniejącej kanalizacji sanitarnej
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332520
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 45 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100). 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. z 2009 roku, Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Bank Pocztowy S.A. Oddział Włocławek, numer konta 75 1320 1449 2740 5200 2000 0005. Dowód dokonania przelewu (oryginał lub kserokopia) należy dołączyć do oferty. Nie dopuszcza się wpłacania wadium w kasie Zamawiającego! 4. Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia udzielanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości należy złożyć w formie oryginału w tym samym opakowaniu co oferta a kopię wpiąć do oferty. 5. Wadium musi być wniesione (tzn. wadium musi być na rachunku bankowym Zamawiającego) przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 29 sierpnia 2012 roku, do godziny 1000.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.rypin.eu
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf