Przebudowa i remont obiektu Komendy Powiatowej Policji w Stalowej Woli przy ul.ks.J.Popiełuszki 24, nr postępowania: ZP/24/2014


Komenda Wojewódzka Policji ogłasza przetarg

 • Adres: 35-036 Rzeszów, ul. Dąbrowskiego 30
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 017 8582192 , fax. 017 8582193
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Wojewódzka Policji
  ul. Dąbrowskiego 30 30
  35-036 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 017 8582192, fax. 017 8582193
  REGON: 69031697000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.podkarpacka.policja.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa i remont obiektu Komendy Powiatowej Policji w Stalowej Woli przy ul.ks.J.Popiełuszki 24, nr postępowania: ZP/24/2014
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i remont obiektu Komendy Powiatowej Policji w Stalowej Woli na dz. nr. 295 przy ul. ks. J. Popiełuszki 24 wraz z przebudową wewnętrznych instalacji sanitarnych oraz rozbudową wewnętrznych instalacji prądowych w tym o instalację fotowoltaiczną i budowa wolnostojącego agregatu prądotwórczego do oświetlenia wewnętrznego. 2.Wartość robót do wykonania w 2014 r. wynosi brutto 1 430 000,00zł (słownie: jeden milion czterysta trzydzieści tysięcy złotych). 3. Przedmiot zamówienia w sposób szczegółowy określa dokumentacja techniczna: 1) Projekt budowlany, 2) Projekt wykonawczy, 3) Specyfikacja techn. wykonania i odbioru robót, 4) Przedmiar robót. 4. Jeżeli w jakimkolwiek miejscu w SIWZ oraz w załącznikach do niej, tj. dokumentacji technicznej oraz przedmiarach zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów czy urządzeń służących do wykonania niniejszego zamówienia - wszędzie tam Zamawiający dodaje wyrazy lub równoważne. 5.Zastosowanie określenia przedmiotu zamówienia poprzez wskazania nazwy producenta ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych pod warunkiem, że zaproponowane materiały (i urządzenia) będą posiadały parametry nie gorsze niż te, które są przedstawione w dokumentacji technicznej. W przypadku złożenia ofert równoważnych należy załączyć foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne dla materiałów (i urządzeń) równoważnych, zawierających ich dane techniczne. 6. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych. 7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 8. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) i 7) ustawy Pzp. 9. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania zamówienia w przypadku dysponowania stosownymi środkami finansowymi. 10.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: 20 000,00 PLN. 2.Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach : - pieniądzu - wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: NBP O/O w Rzeszowie nr 10 1010 1528 0004 0413 9120 0000. - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275). 3.Wadium wnoszone w innej formie niż pieniężna należy zdeponować w kasie Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, ul. Dąbrowskiego 30, budynek A, II piętro. Kasa czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. od 10: 00 do 13:00. 4.Wadium wnoszone w formie poręczenia i gwarancji musi zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty wadium, zgodnie z warunkami przetargu, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń. 5.Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 46 ust. 4a ustawy Zamawiający jest obowiązany zatrzymać wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. Przy ustalaniu zaistnienia przesłanek z art. 46 ust. 4a ustawy Zamawiający będzie opierał się na opinii Urzędu Zamówień Publicznych, która jest udostępniona pod adresem: http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/?D;981;zatrzymanie_wadium_na_podstawie_art._46_ust._4a_ustawy_-_prawo_zamowien_publicznych..html 6. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, tj. wadium musi być złożone lub wpłynąć na rachunek Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert i musi obejmować cały okres związania ofertą. 7. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 8. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 9. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w ofercie w pkt nr 11.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.podkarpacka.policja.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf