Przebudowa i budowa budynków gospodarczych Nadleśnictwa Lipusz w 2012 roku


Nadleśnictwo Lipusz ogłasza przetarg

 • Adres: 83-424 Lipusz, ul. Brzozowa 2
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 058 6800781 , fax. 058 6800799
 • Data zamieszczenia: 2012-08-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Nadleśnictwo Lipusz
  ul. Brzozowa 2 2
  83-424 Lipusz, woj. pomorskie
  tel. 058 6800781, fax. 058 6800799
  REGON: 19003673728001
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lipusz.gdansk.lasy.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa i budowa budynków gospodarczych Nadleśnictwa Lipusz w 2012 roku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i budowa budynków gospodarczych Nadleśnictwa Lipusz w 2012 roku. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, gdzie część (zadanie) stanowi: Zadanie nr 1: Rozbiórka budynku gospodarczego oraz budowa nowego budynku gospodarczo-garażowego wraz z utwardzeniem terenu w miejscowości Borowiec. Wspólny Słownik Zamówień: 45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków, 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne Opis: Przedmiotem zamówienia jest rozbiórka budynku gospodarczego oraz budowa nowego budynku gospodarczo-garażowego w Borowcu wraz z utwardzeniem terenu. I. Rozbiórka budynku gospodarczego w Borowcu obejmuje następujące czynności: 1. Rozbiórka pokrycia z blachodachówki do odzysku, 2. Rozbiórka konstrukcji dachowej, 3. Rozbiórka dachu istniejącego budynku gospodarczego, 4. Rozbiórka ścian zewnętrznych i wewnętrznych do poziomu +2,42, 5. Rozbiórka stropów, 6. Rozbiórka ścian zewnętrznych i wewnętrznych do poziomu +/-0,00, 7. Rozbiórka fundamentów budynku od 0,00 do -1,20 (bez ścian i stropu piwnicy). II. Budowa budynku gospodarczo-garażowego wraz z utwardzeniem terenu obejmuje następujące prace: 1. Roboty ziemne, fundamentowe, 2. Konstrukcja, 3. Roboty ciesielskie, konstrukcja drewniana, 4. Prace dekarskie, 5. Prace impregnacyjne, 6. Prace wykończeniowe, 7. Elewacja i posadzki, 8. Instalacje elektryczne, 9. Prace zewnętrzne, utwardzenie terenu. III. Po wykonaniu przedmiotu zamówienia Wykonawca dostarczy Zamawiającemu geodezyjny pomiar powykonawczy. IV. Przedmiot zamówienia szczegółowo określają: - dokumentacja projektowa, - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. V. Roboty prowadzone będą na podstawie decyzji pozwolenia na budowę wydanej przez Starostę Kościerskiego Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zadanie nr 2: Przebudowa budynku gospodarczego w Borsztalu wraz z częściową zmianą sposobu użytkowania na funkcję garażową. Wspólny Słownik Zamówień: 45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków Opis: I. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa budynku gospodarczego w Borsztalu obejmująca następujący zakres prac: 1. Rozbiórka instalacji elektrycznych, 2. Napraw połaci dachowej, stropu, 3. Rozbiórka ścian wew., wyposażenia chlewni, posadzek i wykucie otworu na bramy garażowe, 4. Roboty murowe, 5. Wzmacnianie fundamentów i izolacje fundamentów kamiennych, 6. Posadzki, 7. Prace zewnętrzne, utwardzenie terenu, 8. Instalacje elektryczne. II. Po wykonaniu przedmiotu zamówienia Wykonawca dostarczy Zamawiającemu geodezyjny pomiar powykonawczy. III. Przedmiot zamówienia szczegółowo określają: - dokumentacja projektowa, - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. IV. Roboty prowadzone będą na podstawie decyzji pozwolenia na budowę wydanej przez Starostę Kościerskiego. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zadanie nr 3: Przebudowa budynku gospodarczego w Glinowie wraz z częściową zmianą sposobu użytkowania na funkcję garażową. Wspólny Słownik Zamówień: 45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków Opis: I. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa budynku gospodarczego w Glinowie obejmująca następujący zakres prac: 1. Rozbiórka instalacji elektrycznych, 2. Napraw połaci dachowej, 3. Rozbiórka ścian wew., wyposażenia chlewni, posadzek i wykucie otworu na bramy garażowe, 4. Roboty murowe, 5. Izolacje fundamentów kamiennych, 6. Posadzki, 7. Prace zewnętrzne, utwardzenie terenu, 8. Instalacje elektryczne. II. Po wykonaniu przedmiotu zamówienia Wykonawca dostarczy Zamawiającemu geodezyjny pomiar powykonawczy. III. Przedmiot zamówienia szczegółowo określają: - dokumentacja projektowa, - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. IV. Roboty prowadzone będą na podstawie decyzji pozwolenia na budowę wydanej przez Starostę Bytowskiego. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zadanie nr 4: Przebudowa budynku gospodarczego w Płocicach wraz z częściową zmianą sposobu użytkowania na funkcję garażową Wspólny Słownik Zamówień: 45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków Opis: I. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa budynku gospodarczego w Płocicach obejmująca następujący zakres prac: 1. Rozbiórka instalacji elektrycznych, 2. Napraw połaci dachowej, 3. Rozbiórka ścian wew., wyposażenia chlewni, posadzek i wykucie otworu na bramy garażowe, 4. Roboty murowe, 5. Izolacje fundamentów kamiennych, 6. Posadzki, 7. Prace zewnętrzne, utwardzenie terenu, 8. Instalacje elektryczne. II. Po wykonaniu przedmiotu zamówienia Wykonawca dostarczy Zamawiającemu geodezyjny pomiar powykonawczy. III. Przedmiot zamówienia szczegółowo określają: - dokumentacja projektowa, - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. IV. Roboty prowadzone będą na podstawie decyzji pozwolenia na budowę wydanej przez Starostę Kościerskiego. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zadanie nr 5: Budowa wiaty na opał przy budynku administracji Nadleśnictwa Lipusz Wspólny Słownik Zamówień: 45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków Opis: I. Przedmiotem zamówienia jest budowa wiaty na opał przy budynku administracji Nadleśnictwa Lipusz, która obejmuje następujące roboty: 1. Roboty ziemne, fundamentowe, 2. Roboty ciesielskie, konstrukcja drewniana wiaty, 3. Prace dekarskie, 4. Prace impregnacyjne, 5. Prace zewnętrzne, utwardzenie terenu, II. Po wykonaniu przedmiotu zamówienia Wykonawca dostarczy Zamawiającemu geodezyjny pomiar powykonawczy. III. Przedmiot zamówienia szczegółowo określają: - dokumentacja projektowa, - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. IV. Roboty prowadzone będą na podstawie decyzji pozwolenia na budowę wydanej przez Starostę Kościerskiego. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452100002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.1Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: Dla zadania częściowego nr 1: 4 388.96 PLN (słownie: cztery tysiące trzysta osiemdziesiąt osiem 96/100 PLN) Dla zadania częściowego nr 2: 2 677.72 PLN (słownie: dwa tysiące sześćset siedemdziesiąt siedem 72/100 PLN) Dla zadania częściowego nr 3: 2 446.96 PLN (słownie: dwa tysiące czterysta czterdzieści sześć 96/100 PLN) Dla zadania częściowego nr 4: 2 243.89 PLN (słownie: dwa tysiące dwieście czterdzieści trzy 89/100 PLN) Dla zadania częściowego nr 5: 2 124.50 PLN (słownie: dwa tysiące sto dwadzieścia cztery 50/100 PLN) 1.2Wadium należy wnieść w terminie do dnia 2012-08-27 do godz. 10:00. 1.3Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a: pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: BGŻ S.A. Starogard Gdański 14 2030 0045 1110 0000 0040 3470 w takim terminie, aby pieniądze znajdowały się na koncie Zamawiającego najpóźniej w dniu otwarcia ofert tj. do 27.08.2012r. do godz. 10:00. O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono w wymaganym terminie decyduje data wpływu na rachunek bankowy; b: poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c: gwarancjach bankowych; d: gwarancjach ubezpieczeniowych; e: poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). 1.4należy je wnieść przez złożone za pokwitowaniem oryginału dokumentu w kasie Zamawiającego w kopercie oznaczonej nazwą i adresem wykonawcy oraz opisaną w następujący sposób: Przebudowa i budowa budynków gospodarczych Nadleśnictwa Lipusz w 2012 roku, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00 tak, aby wadium znalazło się w siedzibie Zamawiającego przed upływem terminu do składania ofert tj. do dnia: 27.08.2012r. 1.5poręczenie lub gwarancja muszą być bezwarunkowe, płatne na pierwsze wezwanie Zamawiającego oraz winny obejmować wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy, a także obejmować cały okres związania ofertą określony w pkt 10 niniejszej SIWZ. 1.6Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 1.7Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na okres związania ofertą. 1.8Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.). 1.9Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 1.10Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 1.11Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 1.12 Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 1.13Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 1.14Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a: odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b: nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c: zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lipusz.gdansk.lasy.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf