Przebudowa DW 756 na odcinku Szydłów – Stary Solec od km 52+700 do km 60+600 wraz z rozbudową obiektu mostowego w Starym Solcu


Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich ogłasza przetarg

 • Adres: 25602 Kielce, ul. Jagiellońska
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 041 347-04-71,80,81,90,91 , fax. 041 347-04-70
 • Data zamieszczenia: 2017-07-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich
  ul. Jagiellońska 72
  25602 Kielce, woj. świętokrzyskie
  tel. 041 347-04-71,80,81,90,91, fax. 041 347-04-70
  REGON: 127574000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa DW 756 na odcinku Szydłów – Stary Solec od km 52+700 do km 60+600 wraz z rozbudową obiektu mostowego w Starym Solcu
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest „Przebudowa DW 756 na odcinku Szydłów – Stary Solec od km 52+700 do km 60+600 wraz z rozbudową obiektu mostowego w Starym Solcu” Zakres robót budowlanych: W ramach w/w robót przewiduje się: - wzmocnienie konstrukcji jezdni do obciążeń 115kN/oś dla kategorii ruchu KR 3 wraz ze zmianą podstawowej szerokości nawierzchni do 7,0 m - poprawa odwodnienia poprzez renowację i wykonanie rowów wraz z przepustami - renowacja poboczy - przebudowa nawierzchni skrzyżowań - wykonanie zatok autobusowych - budowa chodników z betonowej kostki brukowej - przebudowa zjazdów wraz z przepustami - wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego - rozbudowa mostu w m. Stary Solec Zadanie realizowane na podstawie dokumentacji technicznych: 1. Dokumentacja techniczna – skrócona : „Przebudowa DW 756 na odcinku Szydłów – Stary Solec od km 52+700 do km 60+600 wraz z rozbudową obiektu mostowego w Starym Solcu /Etap I od km 54+034 do km 58+530 wg nowego kilometrażu/” 2. Projekt budowlany : „Rozbudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 756 Starachowice – – Szydłów –Stopnica w km 57+315 w m. Stary Solec” Zamówienie będzie realizowane zgodnie z Przedmiarem robót, Kosztorysem ofertowym, Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi oraz harmonogramem rzeczowo-finansowym.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45111000-8

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf