Przebudowa drogi powiatowej nr 4708 E relacji Wieruszów - Galewice oraz drogi powiatowej nr 4709 E relacji Galewice - Ostrówek w miejscowości Galewice


Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie ogłasza przetarg

 • Adres: 98-430 Bolesławiec, Chotynin 53
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 62 7836062 , fax. 62 7836062
 • Data zamieszczenia: 2012-08-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie
  Chotynin 53 53
  98-430 Bolesławiec, woj. łódzkie
  tel. 62 7836062, fax. 62 7836062
  REGON: 73097321700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzdwieruszow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi powiatowej nr 4708 E relacji Wieruszów - Galewice oraz drogi powiatowej nr 4709 E relacji Galewice - Ostrówek w miejscowości Galewice
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Podstawowy zakres inwestycji polegającej na przebudowie odcinka drogi powiatowej nr 4708 E Wieruszów - Galewice i odcinka drogi powiatowej nr 4709 E Galewice - Ostrówek w miejscowości Galewice obejmuje: - obustronne poszerzenie drogi powiatowej do szerokości 5,5 m w terenie niezabudowanym i 6,5 m w terenie zabudowanym, - przebudowę skrzyżowań drogi z drogami gminnymi i powiatowymi, - przebudowę chodników o zmiennej - strona lewa i prawa, - przebudowę zjazdów w ciągu drogi powiatowej - strona prawa i lewa, - przebudowę zatoki autobusowej - strona lewa, - przebudowę odwodnienia, - przebudowę przepustów pod zjazdami, - wykonanie wzmocnienia konstrukcji istniejącej nawierzchni bitumicznej wraz z wykonaniem nowej nawierzchni bitumicznej na całej długości i szerokości przebudowywanego odcinka drogi, - wykonanie nowego oznakowania poziomego i pionowego
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331402
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie wymaga się wpłaty wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip-pzd.powiat-wieruszowski.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf