Przebudowa drogi pow. Nr 2059B ul. Kolejowa w m. Sokoły w lok. 0+000 - 0+150 na dł. 0,150 km


Zarząd Dróg Powiatowych ogłasza przetarg

 • Adres: 18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. 1 Maja 8
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 086 2757481 , fax. 086 2757480
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych
  ul. 1 Maja 8 8
  18-200 Wysokie Mazowieckie, woj. podlaskie
  tel. 086 2757481, fax. 086 2757480
  REGON: 45067260400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: brak
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi pow. Nr 2059B ul. Kolejowa w m. Sokoły w lok. 0+000 - 0+150 na dł. 0,150 km
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ul. Kolejowa w m. Sokoły w lok. 0+000 - 0+150 na dł. 0,150 km w ciagu drogi pow. Nr 2059B Sokoły - Krzyżewo - Waniewo, w ramach której planuje się rozebranie krawężników, obrzeży, nawierzchni bitumicznej, nawierzchni z trylinki i płyt ażurowych, chodników z płyt betonowych, wykonanie robót ziemnych, pionową regulację kratek ściekowych, studni rewizyjnych, frezowanie nawierzchni bitumicznej, wyrównanie podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową, wykonanie warstwy wiążącej gr. 4 cm i ścieralnej 4 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej, plantowanie skarp nasypów, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, ustawienie poręczy ochronnych łańcuchowych, ustawienie krawężników betonowych 15x30 cm i najazdowych 15x22 cm oraz obrzeży betonowych, ułożenie chodników z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm oraz nawierzchni na zjazdach i parkingu z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 15 cm. > Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacjach projektowych i Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych na poszczególne elementy zamówienia. > Wykonawca opracuje Projekt organizacji ruchu na czas przebudowy w dostosowaniu do posiadanego sprzętu oraz własnych metod organizacyjnych realizacji robót. Projekt organizacji ruchu na czas budowy winien być zatwierdzony przez Organ Zarządzający Ruchem. > Koszty za badania laboratoryjne ponosi Wykonawca. W skład wymaganych badań laboratoryjnych wchodzą: a) grubość nawierzchni, b) wyniki jakości wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej tj. skład mieszanki, > Badania laboratoryjne winny być przeprowadzone przez niezależne laboratorium drogowe posiadające uprawnienia do przeprowadzenia powyższych badań. > Spadki poprzeczne nawierzchni mierzone będą za pomocą łaty przy współudziale pracowników Wykonawcy i Zamawiającego. > Odbiór wykonanych robót będzie dokonany zgodnie z Instrukcją DP-T14 o dokonywaniu odbiorów robót drogowych i mostowych realizowanych na drogach zamiejskich krajowych i wojewódzkich z 1989 r. ze zmianami wprowadzonymi Zarządzeniem Nr 4 GDDP z dnia 10.04.1992 r. i Zarządzeniem Nr 9 GDDP z dnia 14.05.1993r. oraz Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi. > Do protokołu odbioru Wykonawca dołączy wszelkie posiadane wyniki z przeprowadzonych badań, aprobaty techniczne, certyfikaty, świadectwa jakości i atesty na wbudowane materiały. > Koszt inwentaryzacji robót ponosi Wykonawca. Inwentaryzację należy sporządzić w 3 egz. pokolorowanych i zarejestrowanych w Starostwie Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem, ul. Ludowa 15A, do przekazania Zamawiającemu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331206
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 2.000,00 zł (słownie: dwa tysięcy złotych)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.st.wysmaz.wrotapodlasia.pl/index.php?pid=przetZDP
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf