PRZEBUDOWA DROGI LEŚNEJ PRZEBIEGAJĄCEJ PRZEZ ODDZIAŁY 238, 236 I 233 W LEŚNICTWIE CACÓW - ODCINEK DŁUGOŚCI 2010,00MB


Lasy Państwowe Nadleśnictwo Jędrzejów ogłasza przetarg

 • Adres: 28-300 Jędrzejów, ul. Wilanowska 2
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2012-08-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Lasy Państwowe Nadleśnictwo Jędrzejów
  ul. Wilanowska 2 2
  28-300 Jędrzejów, woj. świętokrzyskie
  REGON: 29002004100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.radom.lasy.gov.pl/web/jedrzejow
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  PRZEBUDOWA DROGI LEŚNEJ PRZEBIEGAJĄCEJ PRZEZ ODDZIAŁY 238, 236 I 233 W LEŚNICTWIE CACÓW - ODCINEK DŁUGOŚCI 2010,00MB
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  PRZEBUDOWA DROGI LEŚNEJ PRZEBIEGAJĄCEJ PRZEZ ODDZIAŁY 238, 236 I 233 W LEŚNICTWIE CACÓW - ODCINEK DŁUGOŚCI 2010,00MB
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331206
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium w wysokości 10 000,00 PLN (dziesięć tysięcy złotych ) należy wnieść w formie pieniężnej na konto Zamawiającego: Nr rachunku 81 2030 0045 1110 0000 0026 9180 z dopiskiem Wadium i nr postępowania SA-2710-6-12. Przed otwarciem ofert wadium powinno widnieć na koncie Zamawiającego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.radom.lasy.gov.pl/web/jedrzejow
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf