Przebudowa drogi leśnej Dąbrówka - Żohatyn nr inw. 242/139


Lasy Państwowe Nadleśnictwo Dynów ogłasza przetarg

 • Adres: 36-065 Dynów, ul. Jaklów 2
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 016 6521229 w. 20 , fax. 016 6521072
 • Data zamieszczenia: 2012-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Lasy Państwowe Nadleśnictwo Dynów
  ul. Jaklów 2 2
  36-065 Dynów, woj. podkarpackie
  tel. 016 6521229 w. 20, fax. 016 6521072
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.krosno.lasy.gov.pl/web/dynow
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi leśnej Dąbrówka - Żohatyn nr inw. 242/139
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1)Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi Dąbrówka - Żohatyn nr inw. 242/139. 2) W ramach wykonania przedmiotu zamówienia, zakres prac obejmuje m.in.: 1. Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne - odtwarzanie trasy na długości 2.468 km, - ścinanie poboczy - 2.468 m2, - rozebranie części przelotowej przepustów z rur betonowych - 126 m, - wykonanie koryta pod mijanki, plac składowy i zjazdy - 654 m3. 2. Fundamentowanie dróg - wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej z piasku na grubości 15 cm (przepusty, mijanki, plac składowy i zjazdy) - 2.515 m2, - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego na grubości 20 cm - 2.515 m2, - wykonanie podbudowy z mieszanki mineralno - asfaltowej grysowo -żwirowej, grubość warstwy 7 cm (mijanki, przepusty) - 1.654 m2, - oczyszczenie warstw bitumicznych - 8.918 m2, - skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją, - wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką grysowo - żwirową w ilości średnio 75 kg/m2. 3. Roboty w zakresie nawierzchni dróg - ułożenie warstwy z geosiatki na pow. 8.918 m2 , - 2 krotne skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową, - wykonanie warstwy mineralno - asfaltowej grysowo żwirowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 6 cm - 8.918 m2, - wykonanie warstwy mineralno - asfaltowej grysowo - żwirowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm - 8.672 m2, - wykonanie nawierzchni pobocza z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm - 2.468 m2, - utwardzenie nawierzchni składu drewna kruszywem łamanym o uziarnieniu 0-31,5, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm, pow. 862 m2, 4. Roboty odwadniające - wykonanie ławy pod przepusty 40 m2, - montaż przepustów o średnicy 80 cm - 126 m, - umocnienie wlotów i wylotów przepustów płytami ażurowymi - 126 m2, - oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp 3.256 m. 3)Szczegółową charakterystykę przedsięwzięcia zawiera dokumentacja projektowa ( załącznik nr 11) oraz specyfikacja techniczna odbioru i wykonania robót budowlanych ( załącznik nr 12). 4)Miejsce realizacji zamówienia oraz charakterystyka istniejącego obiektu: Lokalizacja inwestycji: woj. podkarpackie, powiat rzeszowski, Gmina Dynów, numery działek ewidencyjnych: 1551/1, 4112/2, 4112/3, 4112/4, 4112/5, 4112/6, 4112/7, 4112/10. 4112/11. W stanie istniejącym przedmiotowy odcinek drogi posiada jednojezdniowy przekrój o szerokości jezdni 3,20 m o nawierzchni bitumicznej, obustronne pobocza gruntowe szerokości około 0,5 m. Na odcinku przewidzianym do przebudowy zlokalizowane są skrzyżowania z drogami leśnymi bocznymi, zjazdy na szlaki zrywkowe oraz składy. W ciągach istniejących rowów pod jezdnią i zjazdami znajdują się przepusty w złym stanie technicznym. W strefie przypowierzchniowej występują nasypy budowlane zbudowane z gliny z dodatkiem rumoszu (10 - 30%). Miąższość nasypu w miejscu wykonania otworów geotechnicznych waha się od 0,2 m do 1,4 m. Pod warstwą nasypu zalegają grunty rodzime rozpatrywane jako podłoże budowlane.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości 30 000,00 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy złotych), 2.Wadium może być wnoszone w: - pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: BGŻ Przemyśl 32 2030 0045 1110 0000 0090 8710 - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; -gwarancjach bankowych, -gwarancjach ubezpieczeniowych, -poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. nr 42, poz. 275, z późn. zm.). 3.Oryginał wadium w formie poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia udzielonego przez uprawnione podmioty, należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego w osobnej kopercie. 4.Wszelkie spory dotyczące gwarancji podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej i podlegają kompetencji sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego. 5.Zamawiający wymaga, aby okres ważności poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia udzielonego przez uprawnione podmioty nie był krótszy niż okres związania ofertą. 6. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 28.08.2012 r. godziny 12:00. 7. Wykonawca, który nie wniesie wadium w wymaganej wysokości i formie zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. 8. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. 9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 11. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) lub pełnomocnictw, chyba że, udowodni, iż wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 12.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1)Odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie, 2) Nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 13.Wadium wniesione w pieniądzu, Zamawiający przechowa na rachunku bankowym i zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_krosno/nadl_dynow/zamowienia_publiczne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf