Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mołomotki


Gmina Repki ogłasza przetarg

 • Adres: 08-307 Repki, ul. Parkowa 7
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 025 7875029 , fax. 025 7875066
 • Data zamieszczenia: 2012-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Repki
  ul. Parkowa 7 7
  08-307 Repki, woj. mazowieckie
  tel. 025 7875029, fax. 025 7875066
  REGON: 71158205500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.repki.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mołomotki
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: - przebudowa drogi lokalnej w miejscowości Mołomotki gm. Repki na odcinku km 0+000 do km 0+419 polegająca na wykonaniu podbudowy, wykonaniu nawierzchni bitumicznej oraz wykonaniu poboczy i ścieków. Zakres prac będących przedmiotem postępowania obejmuje roboty budowlane w zakresie budowy przepustów oraz nawierzchni ulic. Szczegółowy zakres prac obejmują: przedmiar robót - załącznik nr 8 SIWZ, projekt budowlany- załącznik nr 9 do SIWZ oraz szczegółowa specyfikacja techniczna załącznik nr 10 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331402
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium. Ustala się wadium w wysokości: 1000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) Wykonawca wnosi wadium: - w pieniądzu przelewem na konto zamawiającego: Powiatowy Bank Spółdzielczy w Sokołowie Podlaskim O/Repki nr 59 9221 0000 0035 0307 2000 0030. - w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym, - w gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych - w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.) przed upływem terminu składania ofert tj. do 27.08.2012 r. do godz. 9:45 Przy czym za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku zamawiającego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.repki.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf