PRZEBUDOWA DRÓG DOJAZDOWYCH DO OBIEKTU MOSTOWEGO NA RZECE MOTŁAWA W CIĄGU DROGI 173212G


Gmina Pruszcz Gdański ogłasza przetarg

 • Adres: 83-000 Pruszcz Gdański, ul. Wojska Polskiego 30
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 0-58 692 94 21, 692 94 00 , fax. 0-58 682 27 14
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Pruszcz Gdański
  ul. Wojska Polskiego 30 30
  83-000 Pruszcz Gdański, woj. pomorskie
  tel. 0-58 692 94 21, 692 94 00, fax. 0-58 682 27 14
  REGON: 00053713100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pruszczgdanski.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  PRZEBUDOWA DRÓG DOJAZDOWYCH DO OBIEKTU MOSTOWEGO NA RZECE MOTŁAWA W CIĄGU DROGI 173212G
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa dróg dojazdowych do obiektu mostowego na rzece Motława w miejscowości Krępiec, umocnienie skarp wokół studni przelewowych (syfonów) znajdujących się po przeciwległych brzegach Motławy oraz wykonanie zabezpieczeń w postaci barier drogowych. 2. Szczegółowy zakres: 1) Drogi - część nasypów oraz podbudów z KŁSM została wykonana w etapie I w czasie przebudowy obiektu. Obecny zakres obejmuje następujące odcinki: a) Droga A-A (dł. 35 m) od strony Dziewięciu Włók: wykonanie nasypów oraz następujących warstw: kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 20 cm, podbudowa z betonu asfaltowego gr. 7 cm, w-wa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 6 cm, w-wa ścieralne SMA gr. 5 cm. b) Droga B-B (dł. 35 m) od strony Dziewięciu Włók: wykonanie nasypów oraz następujących warstw: kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 20 cm, podbudowa z betonu asfaltowego gr. 7 cm, w-wa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 6 cm, w-wa ścieralne SMA gr. 5 cm. c) Droga C-C (dł. 35 m) od strony Krępca: wykonanie nasypów oraz następujących warstw: kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 20 cm, podbudowa z betonu asfaltowego gr. 7 cm, w-wa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 6 cm, w-wa ścieralne SMA gr. 5 cm. d) Droga D-D (dł. 33 m) od strony Dziewięciu Włók: wykonanie nasypów oraz następujących warstw: kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 20 cm, podbudowa z betonu asfaltowego gr. 7 cm, w-wa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 6 cm, w-wa ścieralne SMA gr. 5 cm. e) Droga gminna 173212G Dziewięciu Włók - Krępiec od strony Dziewięciu Włók: wykonanie następujących warstw na odcinku: a) 0+088,75 do 0+125,00: podbudowa z betonu asfaltowego gr. 7 cm, w-wa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 6 cm, w-wa ścieralne SMA gr. 5 cm b) 0+125,00 do 0+139,40: kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 20 cm, podbudowa z betonu asfaltowego gr. 7 cm, w-wa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 6 cm, w-wa ścieralne SMA gr. 5 cm. f) Droga gminna 173212G Dziewięciu Włók - Krępiec od strony Krępca- wykonanie następujących warstw na odcinku: a) 0+010,00 do 0+039,65: podbudowa z betonu asfaltowego gr. 7 cm, w-wa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 6 cm, w-wa ścieralne SMA gr. 5 cm b) 0+000,00 do 0+010,00: kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 20 cm, podbudowa z betonu asfaltowego gr. 7 cm, w-wa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 6 cm, w-wa ścieralne SMA gr. 5 cm. 2) Zabezpieczenie studni przelewowych: Ponieważ studnie znajdują się w najniższym punkcie terenu przed ich zasypywaniem i zniszczeniem wprowadzono zabezpieczenie w postaci murów oporowych. Murki te stanowią żelbetowe niewielkie ścianki z fundamentem pierścieniowym okalającym ww. studnie. Od wewnątrz należy wykonać dodatkowo obmurówkę z ciosanego kamienia granitowego. Górę murków chronią czapy z użyciem grafitowego łupka dachowego. Przewidziano odwodnienie zasypki murków oporowych. Na całej powierzchni zasypywanej murków należy ułożyć folię drenażową z jednoczesnym wykonaniem drenażu okalającego ścianki z odprowadzeniem wody przez murki do studni. Rurki te należy przeprowadzić przez rury osłonowe nie co większej średnicy, mocowane w trakcie budowy murków oporowych. Dostęp do studzienek zapewniony został poprzez wykonanie schodów skarpowych również wykonanych ze stopni kamiennych z zabezpieczeniem zejścia balustradą stalową. 3) Umocnienie skarp wokół studni przelewowych: Zaprojektowano umocnienie skarp wokół studni przelewowych poprzez ułożenie kamieni polnych na zaprawie cementowo-piaskowej, nawiązującej charakterem do umocnień skarp koryta rzeki Motławy - gabionów. Przed przystąpieniem do wykonywania umocnień należy wykonać murki oporowe chroniące studnie przelewowe. Studnie postanowiono wyeksponować zaliczając je do zabytków inżynierii wodnej. UWAGA: Zamawiający posiada materiał na umocnienie skarp. Kamień należy odebrać z miejscowości Rotmanka, załadować i przetransportować na plac budowy (odległość od Rotmanki do miejsca budowy - około 15 km). 3. Dodatkowo Wykonawca w ramach niniejszego zamówienia zobowiązany jest do wykonania w obrębie obiektu udrożnień dwóch przepustów betonowych ?50 cm o łącznej długości 40 m. 4. Powyższy zakres należy wykonać zgodnie z zapisami SIWZ i załączoną dokumentacją techniczną.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331402
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 60 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 10 000 zł.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pruszczgdanski.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf