Przebudowa części budynku Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej - pomieszczenie 522, zlokalizowanego przy ul. Wiejskiej 45 C w Białymstoku w ramach zadania: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury badawczej Politechniki Białostockiej - Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Osi priorytetowej I Nowoczesna Gospodarka Działanie I.3 Wspieranie Innowacji


Politechnika Białostocka ogłasza przetarg

 • Adres: 15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. (085) 7469750 , fax. (085) 7469752
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Białostocka
  ul. Wiejska 45A 45A
  15-351 Białystok, woj. podlaskie
  tel. (085) 7469750, fax. (085) 7469752
  REGON: 00000167200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pb.bialystok.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa części budynku Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej - pomieszczenie 522, zlokalizowanego przy ul. Wiejskiej 45 C w Białymstoku w ramach zadania: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury badawczej Politechniki Białostockiej - Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Osi priorytetowej I Nowoczesna Gospodarka Działanie I.3 Wspieranie Innowacji
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa części budynku Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej - pomieszczenie 522, zlokalizowanego przy ul. Wiejskiej 45 C w Białymstoku w ramach zadania: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury badawczej Politechniki Białostockiej - Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Osi priorytetowej I Nowoczesna Gospodarka Działanie I.3 Wspieranie Innowacji. Szczegółowy zakres robót określają: opis przedmiotu zamówienia oraz projekt wykonawczy i specyfikacje techniczne - stanowiące Załącznik Nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454300007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 3 000,00 zł. Wadium musi obejmować okres związania ofertą. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego PEKAO S.A. O/BIAŁYSTOK NR 30 1240 1154 1111 0000 2148 7604 Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej uważać się będzie datę wpływu środków na rachunek Zamawiającego. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż w pieniądzu, oryginał dokumentu wadium należy złożyć w Dziale Zamówień Publicznych Politechniki Białostockiej, ul. Zwierzyniecka 6 pok. 4, 15-333 Białystok, w terminie wyznaczonym na złożenie ofert. Oferta nie zabezpieczona akceptowalną formą wadium zostanie odrzucona. Zwrotu wadium zamawiający dokona zgodnie z art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli: wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w SIWZ oraz ofercie, nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. Zgodnie z art. 46 ust. 4a Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa art. 26 ust. 3, nie złożyli dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.pb.edu.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf