Przebudowa budynku komunalnego na cele społeczno-kulturalne w miejscowości Lisiec Wielki


Gmina Stare Miasto ogłasza przetarg

 • Adres: 62-571 Stare Miasto, ul. Główna 16b
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 063 2416216 , fax. 063 2416580
 • Data zamieszczenia: 2012-08-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Stare Miasto
  ul. Główna 16b 16b
  62-571 Stare Miasto, woj. wielkopolskie
  tel. 063 2416216, fax. 063 2416580
  REGON: 31101930300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.stare-miasto.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa budynku komunalnego na cele społeczno-kulturalne w miejscowości Lisiec Wielki
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Roboty budowlane - zgodnie z załączonym przedmiarem robót 2. Roboty elektryczne - zgodnie z załączonym przedmiarem robót 3. Roboty sanitarne - zgodnie z załączonym przedmiarem robót
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452141001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 12.000,00 PLN (słownie: dwanaście tysięcy złotych 00/100) w formie zgodnej z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Wadium należy wnieść do dnia składania ofert.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.stare-miasto.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf