Przebudowa budynków i zagospodarowanie terenu w miejscowości Smolary Bytnickie 46A


Nadleśnictwo Bytnica ogłasza przetarg

 • Adres: 66-630 Bytnica, Bytnica 160
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 068 3915754 , fax. 068 3915754
 • Data zamieszczenia: 2012-08-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Nadleśnictwo Bytnica
  Bytnica 160 160
  66-630 Bytnica, woj. lubuskie
  tel. 068 3915754, fax. 068 3915754
  REGON: 97049507400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_zielona_gora/nadl_bytnica
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: państwowa jednostka organizacyjna nieposiadajaca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa budynków i zagospodarowanie terenu w miejscowości Smolary Bytnickie 46A
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia: -przebudowa istniejącego budynku leśniczówki, stanowiącego budynek mieszkalny zaliczony do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym na budynek niemieszkalny niezaliczony do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym (socjalno - administracyjny), -przebudowa istniejącego budynku gospodarczego, -utwardzenie istniejących betonowych i gruntowych nawierzchni dojazdu i dojść kostką betonową oraz wykonanie opasek wokół budynków -renowacja istniejącego ogrodzenia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454500077
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 150 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający przewiduje wniesienie wadium w wysokosci 7.000,00 zł (słownie złotych: siedem tysięcy 00/100)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.lasy.gov.pl/editor-mode/pl/bip/dg/rdlp_zielona_gora/nadl_bytnica/zamowienia_publiczne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf